Lista haseł słownika finansowego

AAA

Agencja Rynku Rolnego

Agent transferowy

Agent ubezpieczeniowy

Akceptant

Akcja

Jest to papier wartościowy dokumentujący prawo do współwłasności spółki akcyjnej, która ją wyemitowała. Inwestor posiadający choćby jedną akcję danej spółki jest określany mianem akcjonariusza.

Akcja uprzywilejowana

Akredytywa

Akt notarialny

Aneks

Aprecjacja

Arbiter bankowy

Asset management

Aval bankowy

Bank hipoteczny

Bank inwestycyjny

Barter

Benchmark

Beneficjent

Bessa

Bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu

BIK

Bilans handlowy

Bilans płatniczy

Blokada rejestru

Blokada środków na rachunku bankowym

Bon skarbowy

Broker ubezpieczeniowy

Budowa systemem gospodarczym

Buy to let

Cedent

Cesja

Checklista

Co to jest karta kredytowa

Co to jest kredyt

Kredyt samochodowy - słownik finansowy

Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, przeznaczonym na sfinansowanie zakupu pojazdów. Pojęcie pojazdy jest jednak bardzo szerokie.

Credit scoring

Debet w koncie osobistym

Deklaracja wekslowa

Depozyt karty pojazdu

Deprecjacja

Dewaluacja

Deweloper

DI - (Disposable Income)

Dochód dyspozycyjny

Druga hipoteka

Dyskontowanie

Egzekucja wierzytelności

Ekspektatywa

EURIBOR

Faktoring

FED

Finanse publiczne

Finansowanie

FOREX

FRA

Grace period

GTC - Good Till Cancelled

Gwarancja bankowa

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarant

Główny kredytobiorca

Harmonogram spłat

High-Net-Worth Individuals (HNWI)

Hipoteczna linia kredytowa

Hipoteka

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka odwrócona

Hipoteka zwykła

Hipoteka łączna

Inflacja

Inkaso

Inkaso czeków bankierskich

Inwestor zastępczy

Inwestycja

JASDAQ

Jednostka rozrachunkowa

Jednostka uczestnictwa

Joint Venture

Junk Bond

Just In Time

Kapitalizacja

Kapitalizacja odsetek

Karencja

Karta bankomatowa

Karta debetowa

Karta kredytowa

Karta obciążeniowa (charge)

Karta podatkowa

Karta płaska

Karta płatnicza

Karta zbliżeniowa

KNB

Komisja Nadzoru Finansowego

Konto bilansujące

Kredyt balonowy

Kredyt denominowany

Kredyt hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt refinansowy

Kredyt z dopłatami

Kredytowanie naprzemienne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Księga wieczysta

Kurs forward

Kurs kupna waluty

Kurs spłaty raty kredytu

LBO (Leveraged Buyout)

Leasing

Leasing nieruchomości

LIBOR

Limit kredytowy

Linia kredytowa

List hipoteczny

List zastawny

LTV Współczynnik - ang. Loan To Value Ratio

Marża

Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FIBV)

Minimalny wkład własny

Model Wyceny Dóbr Kapitałowych (ang. CAPM)

Moodys Investors Service

Należność

Należności krótkoterminowe

Narzut

Nieruchomość

Nominalna stopa procentowa

Notariusz

Odpis z księgi wieczystej

Odrolnienie

Odwrócona hipoteka

Okres bezodsetkowy

Okres kredytowania (spłaty)

Operat szacunkowy

Oplata za wcześniejszą spłatę

Oprocentowanie

Opłata za przewalutowanie

Opłaty manipulacyjne

Oświadczenie inwestora zastępczego

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (umowna klauzula egzekucyjna) to dokument, w którym dłużnik (kredytobiorca) dobrowolnie poddaje się egzekucji roszczeń banku (kredytodawcy) wynikających z umowy kredytowej w przypadku, kiedy nie będzie rzetelnie spłacał swojego zobowiązania.

Pay pass-karta

Podatek Belki

Podatek od zysków kapitałowych

Poręczenie kredytu

Pozwolenie na budowę

Prolongata

Promesa

Prowizja przygotowawcza

Przewalutowanie

Rachunek powierniczy

Rata malejąca

Raty annuitetowe

Raty malejące

Raty równe

Rekomendacja S

Rekomendacja S2

Rekomendacja T

Rozliczenie transzy

Rynek pierwotny

Rynkowa stopa referencyjna

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczywista stopa procentowa

Sąd wieczystkoksięgowy

Sekurytyzacja

Sola weksel

Spóldzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu (SWPdL)

Spread walutowy

Spłata kredytu

Standing finansowy

Stopa dyskontowa

Stopa referencyjna

Subprime loans

Subprime mortgage

System gospodarczy (budowa)

Służebność

Tajemnica bankowa

Termin płatności

Transza

Trasant

Trasat

Tytuł egzekucyjny

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie przejściowe

Umowa kredytowa

Umowa przedwstępna

Upoważnienie

Ustanowienie hipoteki

Wakacje kredytowe

Wartość dla wymuszonej sprzedaży

Warunki zabudowy

Wcześniejsza spłata kredytu

Weksel

WIBOR®

Wierzytelność

Wkład własny

TDR - Wskaźnik TDR

Współczynnik LTV - ang. Loan To Value Ratio

Wycena

Wypis z rejestru gruntów

Zabezpieczenie kredytu

Zadatek

Zaliczka

Zastaw

Zastaw rejestrowy

Zdolność Kredytowa

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Każdy bank wylicza zdolność kredytową dla klienta, który chce zaciągnąć kredyt. Na podstawie analiz i kalkulacji podejmuje decyzję czy pożyczyć danej osobie środki i na jakich warunkach.

Zmienna spłata

Zmienna stopa procentowa

Zobowiązanie

Związek Banków Polskich