Słownik finansowy: T
Dostępne hasła

Transza - słownik finansowy

Transza

Transza to cześć kwoty kredytu udzielonego przez bank. Cała kwota kredytu może być wypłacana jednorazowo, lub kredyt może być wypłacany właśnie w transzach. Wszystko zależy od przeznaczenia kredytu. Przykładowo, środki z kredytów na zakup gotowego mieszkania zwykle są dawane do dyspozycji kredytobiorcy jednorazowo w całości. Z kolei w przypadku kredytów na budowę domu, zakup nieruchomości z rynku pierwotnego (gdy inwestycja nie została jeszcze zakończona) albo przy remoncie lokalu środki są wypłacane w transzach. Transza wypłacana jest przez bank po spełnieniu określonych warunków.

Transze kredytów a inwestycje

Banki wypłacają kredyty w transzach w przypadku inwestycji - a więc gdy kredyt zaciągany jest na budowę domu, albo np. gdy jest to kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa. Podzielenie kwoty kredytu na kilka transz pozwala na monitorowanie sposobu przeznaczenia środków. Jeśli kredytobiorca nie dotrzymuje zapisów umowy kredytowej (np. nie rozliczy poprzedniej transzy), bank może wstrzymać wypłatę kolejnej.

Kiedy bank wypłaci kolejną transzę?

Transze kredytów przekazywane są do dyspozycji kredytobiorcy zgodnie z harmonogramem wypłat, dołączonych do umowy kredytowej. Kredytodawca wypłaca daną transzę kredytu na podstawie dyspozycji wypłaty złożonej przez kredytobiorcę. Bank weryfikuje przy tym postęp budowy, a więc czy zostały spełnione warunki wypłaty kolejnej transzy. Czasem domagają się okazania zdjęć budowlanych czy okazania dziennika budowy, ale nieraz same przeprowadzają inspekcje (co więcej, za wizytę pracownika banku na budowie należy zapłacić zwykle kilkaset złotych).

Transze a karencja w spłacie

W trakcie realizacji inwestycji (np. budowy domu) i wypłaty kolejnych transz, kredytobiorcę obowiązuje karencja w spłacie kapitału. To oznacza, że reguluje on jedynie kwotę odsetek od wypłaconych dotychczas transz kredytu. Pełną ratę kredytową, na którą składa się zarówno kapitał kredytu, jak i odsetki, kredytobiorca zaczyna spłacać dopiero po uruchomieniu ostatniej transzy kredytowej.