Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Akredytywa - słownik finansowy

Akredytywa

Jest formą rozliczeń transakcji w obrocie międzynarodowym. To pisemne poświadczenie banku importera (strony kupującej), w którym zobowiązuje się on do przekazania zapłaty z tytułu danej transakcji bankowi eksportera (strony sprzedającej) dopiero po otrzymaniu i sprawdzenia dokumentów za wysłany towar z warunkami akredytywy.

Akredytywa a przebieg transakcji

Przebieg transakcji, w której formą zapłaty będzie akredytywa, rozpoczyna się w momencie złożenia przez importera zlecenia otwarcia akredytywy w swoim banku. Po otwarciu akredytywy bank importera przesyła ją do banku eksportera. Eksporter składa dokumenty za wysłany towar w swoim banku, a ten przesyła je do banku obsługującego importera (banku, który otworzył akredytywę). Bank importera dokonuje weryfikacji otrzymanych dokumentów o porównuje je z warunkami akredytywy. Następnie wydaje dokumenty towaru importerowi, a sam w imieniu importera w określonym terminie dokonuje zapłaty na rzecz eksportera do jego banku.

Korzyści za eksporterów i importerów

Akredytywa jest formą rozliczeń mającą sporo korzyści zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Dla importerów to m.in. zabezpieczenie, że transakcja dojdzie do skutku dopiero po spełnieniu przez eksportera określonych warunków. Z kolei importera akredytywa zabezpiecza m.in. przed ryzykiem nieprzyjęcia towaru przez importera. Importer nie może także wprowadzić żadnych zmian w warunkach transakcji bez wiedzy importera. Bank importera jest w pewnym sensie gwarantem bezpieczeństwa transakcji dla eksportera.

Najważniejsze typy akredytyw

Istnieją różne rodzaje akredytyw. Do najistotniejszych należą: akredytywa potwierdzona i niepotwierdzona. W przypadku akredytywy niepotwierdzonej, do zapłaty jest zobowiązany jedynie bank importera. Z kolei przy akredytywie potwierdzonej - także bank eksportera zobowiązuje się do płatności na rzecz beneficjenta, niezależnie od banku zleceniodawcy.

Rozróżnia się także m.in. akredytywy przenośne i nieprzenośne. W przypadku tych pierwszych eksporter ma prawo zlecić przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta bez konieczności otwierania nowej akredytywy.