Słownik finansowy: D
Dostępne hasła

Deweloper - słownik finansowy

Deweloper

Deweloper to przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Deweloper to inwestor, który działa na rynku pierwotnym nieruchomości - buduje je z przeznaczeniem na sprzedaż.

Umowa deweloperska

Deweloper musi podpisać z osobą fizyczną nabywającą od niego lokal tzw. umowę deweloperską. Deweloper zobowiązuje się w niej do przeniesienie lub ustanowienia własności lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, natomiast nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (inaczej byłaby nieważna). Co więcej, koszty notarialne sporządzenia aktu notarialnego oraz inne koszty zawarcia umowy muszą zostać podzielone między nabywcą a deweloperem po połowie.

Co musi zawierać umowa deweloperska?

Umowa deweloperska musi zawierać szereg zapisów i informacji, dotyczących m.in. cenę nabycia lokalu, termin przeniesienia prawa własności na nabywcę, informacje o nieruchomości na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie (np. dane o powierzchni działki i jej stanie prawnym), określenie położenia nieruchomości i usytuowania lokalu w budynku, określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych które wykona deweloper, wysokość i terminy płatności nabywcy na rzecz dewelopera, numer pozwolenia na budowę, informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym czy określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej i warunków zwrotu środków wpłaconych do tego czasu przez nabywcę.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy - obowiązek dewelopera

Płatności nabywcy na rzecz dewelopera odbywają się na tzw. mieszkaniowy rachunek powierniczy. Nie jest to rachunek bankowy dewelopera, a niejako rachunek przechowujący środki.  Wypłata na rzecz dewelopera następuje z takiego rachunku zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, po weryfikacji etapu na jaki znajduje się inwestycja.