Słownik finansowy: E
Dostępne hasła

Egzekucja wierzytelności - słownik finansowy

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności to proces windykacji dłużnika, który nie wywiązał się ze swojego zobowiązania - w kontekście bankowym to windykacja kredytobiorcy, który nie spłacał swojego kredytu i którego umowa kredytowa została przez bank wypowiedziana.

Wystawienie tytułu egzekucyjnego

Kiedy umowa kredytowa zostanie rozwiązana z powodu niewywiązywania się z niej przez kredytobiorcę (może tak się stać nawet przy zaległościach w płatnościach 2-3 rat, i fiasku ewentualnych negocjacji dotyczących restrukturyzacji długu), a kredytobiorca nie zwróci w określonym terminie całego długu (zwykle 30 dni), bank wystawia tzw. bankowy tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd (ma na to 3 dni od momentu złożenia przez bank stosownego wniosku), jest dokumentem na podstawie którego zostaje wszczęte postępowanie komornicze. Należy pamiętać, że wierzyciel sam nie przeprowadza egzekucji, organem egzekucyjnym jest komornik.

Tytuł egzekucyjny jest wystawiany na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, które zwykle kredytobiorcy standardowo podpisują wraz z umową kredytową. W przypadku braku takiego oświadczenia, bank występuje do sądu z pozwem o zapłatę.

Co obejmuje egzekucja wierzytelności?

To, co jest objęte egzekucją komorniczą, zależy oczywiście od typu kredytu oraz zabezpieczeń zastosowanych przez bank. Może dojść m.in. do zajęcia części wynagrodzenia dłużnika, czy należących do niego ruchomości. W przypadku zastosowania zabezpieczenia wierzytelności w postaci blokady środków na rachunku bankowym, te środki mogą zostać przejęte. Jeśli zabezpieczeniem kredytu był zastaw, wierzyciel zaspokaja się dzięki zbyciu przedmiotu zastawu. Podobnie, w przypadku zabezpieczenia wierzytelności hipoteką na nieruchomości należącej do dłużnika, może dojść do jej zlicytowania. Nieco inaczej jest w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie, częstej formy zabezpieczeń kredytów samochodowych - nie wymaga ono od wierzyciela uzyskania tytułu wykonawczego.