Słownik finansowy: J
Dostępne hasła

Joint Venture - słownik finansowy

Joint venture

Joint venture to wspólne przedsięwzięcie dwóch lub kilku podmiotów gospodarczych. Jego realizacja odbywa się  na mocy współpracy podmiotów zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie, albo poprzez nowy podmiot gospodarczy powołany w tym celu. Taką nową spółkę stworzoną na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia także określa się mianem Joint Venture.

Przedsięwzięcie Joint venture opiera się na kapitale ze wszystkich spółek, które dzielą między sobą zyski i koszty wspólnej działalności. Joint Venture jest kooperacją o charakterze kapitałowym.

Cele Joint Venture

Joint Venture powoływane są m.in. w celu dywersyfikacji (a przez to minimalizacji) ryzyka prowadzonych działalności. Celem przedsięwzięcia jest też m.in. uzyskanie dostępu do nowych rynków, technologii, know-how, doświadczeń itp., oraz oraz skorzystanie z efektu synergii, czyli wyższej efektywności działań przy współpracy kilku podmiotów. Zaletą Joint Venture może być także skorzystanie z ekonomii skali, tj. wyższy wolumen produkcji przy zachowaniu takich samych kosztów stałych.

Często Joint Venture jest formułą współpracy międzynarodowej, m.in. ze względu na dostęp do nowych rynków zbytu i technologii.

Umowa Joint Venture

Podstawą działania Joint Venture jest umowa, w której strony przedsięwzięcia określają jego cel, sposób realizacji, czy czas trwania współpracy. W umowie konstytuującej przedsięwzięcie Joint Venture podmioty regulują także prawa i obowiązki wszystkich stron, podział zysków i kosztów, wysokość kapitału zaangażowanego przez każdą ze stron, czy kwestie podziału kompetencji (m.in. w zakresie zarządzania przedsięwzięciem).