Słownik finansowy: W
Dostępne hasła

Weksel - słownik finansowy

Weksel

Weksel to papier wartościowy, w którym wystawca (trasant) zobowiązuje siebie lub inną wskazaną osobę  do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie danej kwoty (tzw. sumę wekslową) innej osobie (tzw. reminentowi). Jeśli zapłaty ma dokonać inna osoba niż wystawca weksla, to tę osobę nazywa się trasatem. Jeśli jednak trasat okaże się niewypłacalny, za zapłatę odpowiedzialny jest wystawca weksla.

Od 2007 r. nie ma żadnej urzędowej, jednolitej formy weksla. To oznacza, że weksel jest wiążący, jeśli zawiera wszystkie elementy wymienione w ustawie Prawo Wekslowe.

Po co weksel?

Weksel jest formą zabezpieczenia wykonania umowy. Przykładowo, weksle są nieraz stosowane przez banki jako zabezpieczenie kredytów. Inną funkcją weksla jest m.in. regulowanie zapłat za towary lub usługę w handlu. Weksle bywają też przedmiotem obrotu - w ramach tzw. indosu można przenieść na inną osobę prawa płynące z weksla.

Rodzaje wekslów

Podstawowymi rodzajami weksla jest weksel własny (sola) oraz trasowany. W pierwszym przypadku do zapłaty sumy wekslowej zobowiązuje się wystawca weksla, w drugim - trasat. W kolei ze względu na wierzyciela weksle dzieli się na imiennie, na zlecenie oraz na okaziciela.

Często spotykane są też tzw. weksle in blanco, w których brakuje jakiegoś elementu, zwykle sumy wekslowej. Przy wekslu in blanco zawiera się także tzw. deklarację wekslową, czyli umowę klarującą sposób wypełnienia weksla. Zwykle weksel in blanco stosowany jest w bankowości, jako zabezpieczenie kredytów.

Elementy weksla

Po pierwsze, prawidłowo wystawiony weksel musi posiadać tę nazwę w treści. Innymi niezbędnymi częściami tekstu weksla są m.in. bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko osoby na rzecz której ma być dokonana zapłata sumy wekslowej, oznaczenie terminu i miejsca płatności, data i miejsce wystawienia weksla oraz podpis wystawcy. Ponadto, jeśli jest to weksel trasowany (a więc do zapłaty sumy wekslowej jest zobowiązany trasat, a nie wystawca), to oczywiście weksel musi zawierać nazwisko tej osoby.