Słownik finansowy: S
Dostępne hasła

Sola weksel - słownik finansowy

Sola weksel

Sola weksel, czyli weksel własny, to weksel, którego wystawca jest jednocześnie jego akceptantem. Innymi słowy, to papier wartościowy, którego wystawca zobowiązuje samego siebie do bezwarunkowego zapłacenia w danym czasie określonej w wekslu sumy pieniężnej na rzecz innej osoby (remitenta, wekslobiorcy). Przeciwieństwem weksla własnego jest weksel trasowany - w jego przypadku wystawca weksla nie jest trasatem, czyli osobą zobowiązaną do zapłaty sumy wekslowej.

Po co sola weksel?

Weksel własny służy zabezpieczeniu określonej wierzytelności. Weksle często są wystawiane in blanco, czyli niecałkowicie wypełnione. Do takiego weksla dołącza się deklarację wekslową, która reguluje okoliczności, w których weksel może być wypełniony. Należy pamiętać, że w momencie, kiedy weksel jest wypełniony, jest zobowiązaniem bezwarunkowym. Oznacza to, że akceptant weksla jest zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej niezależnie od zaistnienia jakichś dodatkowych warunków czy przesłanek.

W kontekście kredytów bankowych, weksel własny in blanco jest jedną z form zabezpieczenia takich zobowiązań. W momencie, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z obowiązku regulowania rat, bank może uzupełnić weksel kwotą wierzytelności.

Co zawiera sola weksel?

Aktualnie nie funkcjonuje żadna urzędowo czy ustawowo wymagana forma weksla. Jeśli posiada on wszystkie elementy określone w prawie wekslowym, to jest on ważny.

Prawidłowo wypełniony sola weksel powinien zawierać:

  • nazwę „weksel” w treści dokumentu,
  • bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej),
  • oznaczenie miejsca i terminu płatności,
  • nazwisko osoby na rzecz której płatność ma być dokonana,
  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla
  • podpis wystawcy weksla.