Słownik finansowy: C
Dostępne hasła

Cedent - słownik finansowy

Cedent

Cedent (zbywca) to osoba lub podmiot dokonująca cesji, tj. przelewająca swoją wierzytelność, na inną osobę lub podmiot (zwaną cesjonariuszem lub nabywcą).

Zrzeczenie się danych praw przez cedenta na rzecz cesjonariusza wymaga zwykle formy umowy pisemnej. Zazwyczaj do zawarcia umowy cesji nie jest konieczna zgoda dłużnika, czyli osoby która posiada zobowiązanie wobec cedenta, chyba że strony cesji zaznaczą inaczej.  Dłużnika należy natomiast poinformować o zawarciu umowy cesji. Cesja może dotyczyć także wierzytelności które jeszcze nie zaistniały, ale mogą zaistnieć w przyszłości (np. świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej).

Kredytobiorca cedentem

Cesje praw z polisy ubezpieczeniowej są popularną formą zabezpieczeń kredytów przez banki. Przykładowo, osoba zaciągająca kredyt samochodowy musi scedować prawa z polisy autocasco na kredytodawcę. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego (np. auto zostało skradzione albo uszkodzone przez żywioł lub nieznanego sprawcę) świadczenie ubezpieczeniowe nie jest przelewane do posiadacza pojazdu, ale do banku (na poczet spłaty kredytu) - gdyż kredytobiorca-cedent przelał na bank swoje prawa z polisy.

Cedentem jest także zwykle osoba zaciągająca kredyt hipoteczny. Banki wymagają cesji praw z ubezpieczenia nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. W przypadku np. zalania albo pożaru (co spowoduje spadek wartości nieruchomości) świadczenie ubezpieczeniowe zostaje przekazane bankowi-kredytodawcy. Środki zostaną przeznaczone na (częściową) spłatę kredytu.
Przy kredycie hipotecznym wymagana jest także cesja na bank praw z polisy na życie kredytobiorcy. W przypadku jego śmierci świadczenie z firmy ubezpieczeniowej zostanie przekazane bankowi na całkowitą lub częściową spłatę kredytu.

Przedsiębiorstwo cedentem

Cedentem może być także przedsiębiorstwo. Jeśli skorzysta ono z usług firmy faktoringowej, to ta odkupi z dyskontem jej wierzytelności, tzn. w zamian za przelew wierzytelności od dłużników przedsiębiorstwa, udostępni przedsiębiorstwu środki na działalność bieżącą, co m.in. poprawi płynność finansową cedenta.