Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Arbiter bankowy - słownik finansowy

Arbiter Bankowy

Arbiter Bankowy, a dokładnie Bankowy Arbitraż Konsumencki, to instytucja działająca przy Związku Banków Polskich, która rozstrzyga spory na linii klient banku - bank.

Kto i kiedy może iść do Arbitra Bankowego?

Do Arbitra Bankowego można zgłosić się wyłącznie wówczas, gdy zostały wyczerpane możliwości reklamacyjne w banku, a klient czuje się nieusatysfakcjonowany ich rezultatem. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wszystkie spory dotyczące roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania albo nienależytej realizacji czynności bankowej przez bank. Bardzo ważnym zastrzeżeniem jest wartość sporu - nie może ona przekraczać 8 tys. zł. Chodzi o wartość sporu, a nie umowy, czyli kredytobiorca może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Bankowy Arbitraż Konsumencki np. w przypadku zaskarżenia pobrania opłaty w wysokości 500 zł przy kredycie na 10 tys. zł.

Arbiter Bankowy rozstrzyga wyłącznie w sporach między bankami a konsumentami, rozumianymi jako osoby fizyczne, jeżeli umowa z bankiem nie była związana z działalnością gospodarczą.

W przypadku sporów o wartości wyższych niż 8 tys. zł należy rozstrzygać je w drodze postępowania cywilnego przed sądem. Podobnie, jeśli orzeczenie Arbitra Bankowego będzie dla konsumenta niezadowalające, może skierować sprawę do sądu powszechnego. Dla banku orzeczenia Arbitra Bankowego są ostateczne, także w razie przegranej. Wówczas w terminie do 14 dni sprawa zostanie rozwiązana (bank cofnie swoją decyzję, zwróci pieniądze itp.).

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

Nie ma żadnego formalnego wzoru wniosku do Arbitra Bankowego. Można go napisać odręcznie, musi być w nim oznaczona:

  • nazwa skarżonego banku,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • uzasadnienie roszczenia.

Do wniosku należy dołączyć dokument informujący o zakończeniu procesu reklamacyjnego w banku, albo o nieustosunkowaniu się przez bank do skargi w okresie 30 dni.

Złożenie wniosku do Arbitra Bankowego kosztuje 50 zł. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 50 zł - wówczas opłata za złożenie wniosku to 20 zł.