Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Karta podatkowa - słownik finansowy

Karta podatkowa

Karta podatkowa to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać tylko osoby fizyczne.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych ani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak zobowiązani do wydawania (na żądanie klientów) rachunków i faktur stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Podatnicy muszą także przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Od czego zależy wysokość podatku?

Karta podatkowa jest formą podatku ryczałtowego, gdyż przedsiębiorca płaci po prostu co miesiąc określoną stawkę podatku. Jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, wielkości miejscowości stanowiącej siedzibę firmy, oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Podatnicy płacą na rachunek urzędu skarbowego podatek dochodowy w formie karty podatkowej za ubiegły miesiąc, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, do siódmego dnia każdego miesiąca , a za grudzień - w terminie do 28 grudnia roku podatkowego.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wymieniono kilkanaście działalności, które mogą wykonywać podatnicy, jeśli chcą rozliczać się za pomocą karty podatkowej. To m.in. działalność usługowa, wytwórczo-usługowa, gastronomiczna, w wolnych zawodach, w zakresie usług rozrywkowych czy usług edukacyjnych. Niemniej dokładne warunki każdej z tych działalności opisane w ustawie.

Aby móc rozliczać się kartą podatkową, należy złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie można także korzystać przy prowadzeniu działalności z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (o ile nie są to usługi specjalistyczne). Zabronione jest także m.in. wykonywanie innego, dodatkowego rodzaju działalności gospodarczej (pozarolniczej) czy wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.