Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Agent ubezpieczeniowy - słownik finansowy

Agent ubezpieczeniowy

Jest to osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy bez osobowości prawnej, która zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub pośredniczy przy zawieraniu takich umów na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej podpisanej z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel wpisuje agenta na wewnętrzny wykaz agentów ubezpieczeniowych prowadzących działalność na jego rzecz.

Agent ubezpieczeniowy i broker to nie to samo

Często agent ubezpieczeniowy bywa mylony z brokerem ubezpieczeniowym. Między oboma profesjami jest jednak sporo różnic. W przeciwieństwie do brokera, agent ubezpieczeniowy nie musi posiadać zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie swojej działalności (chociaż musi spełniać kilka warunków, m.in. przynajmniej średnie wykształcenie, pełna zdolność do czynności prawnych czy niekaralność w zakresie niektórych przestępstw).
Agent ubezpieczeniowy reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe (jest z nim związany stosunkiem pracy), i jest odpowiedzialny jedynie za zawarcie umowy ubezpieczenia. Agent prezentuje zwykle standardową ofertę ubezpieczyciela dla którego pracuje.

Agent ubezpieczeniowy a ubezpieczenie OC

Za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną.

Agent ubezpieczeniowy może prowadzić jednak działalność w zakresie tego samego działu ubezpieczeń na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń - wówczas jest nazywany multiagentem. W tym przypadku musi zawrzeć umowę agencyjną w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC multiagenta ubezpieczeniowego wynosi równowartość 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. W odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki obejmuje umowa ubezpieczenia OC, minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 1,5 mln euro.