Słownik finansowy: W
Dostępne hasła

WIBOR® - słownik finansowy

WIBOR®

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR®) to stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. To średnie oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem środki. Wysokość stopy WIBOR® jest wyliczana i podawana do wiadomości publicznej codziennie.

WIBOR® na różne okresy

Banki mogą pożyczać sobie środki na różne okresy, stąd i stopa WIBOR® jest określana dla różnych przedziałów czasowych. Funkcjonuje zarówno stopa WIBOR® O/N (overnight) czyli gdy banki udostępniają sobie kapitał tylko na jeden dzień, przez np. WIBOR® 1W (na tydzień), 1M (na miesiąc), 3M, 6M czy 1Y (na rok). Zasadniczo - im dłuższy termin, tym wyższa wartość stopy WIBOR.

WIBOR® a kredyty

Stopa procentowa WIBOR® ma istotne znaczenie m.in. dla kredytobiorców. Na tej stawce bazuje wysokość rat m.in. kredytów hipotecznych czy inwestycyjnych. Oprocentowanie nominalne tych kredytów jest zwykle zmienne, banki określają je jako sumę stałej przez cały okres kredytowania marży kredytowej, oraz właśnie zmiennej stopy WIBOR®, najczęściej 3M (czyli trzymiesięcznej). Wówczas co 3 miesiące oprocentowanie kredytu jest aktualizowane, i wzrasta jeśli stopa WIBOR® poszła w tym czasie w górę, lub spada jeśli stopa WIBOR® obniżyła się. Jeśli więc marża kredytowa wynosi 2 proc., a stopa WIBOR® 3M 3 proc., to oprocentowanie kredytu w danym okresie wynosi 5 proc. w skali roku. Ale jeśli WIBOR® 3M wzrośnie do poziomu 3,5 proc., to najdalej za kilka miesięcy oprocentowanie kredytu powinna wzrosnąć do 5,5 proc. Choć trzeba pamiętać, że każdy bank nieco inaczej aktualizuje stopę WIBOR® w kredytach. Niektóre banki biorą pod uwagę jeden odczyt, np. z ostatniego lub przedostatniego dnia poprzedzającego nowy okres odsetkowy, ale inne wyliczają już średnią z danego okresu, np. całego miesiąca poprzedzającego nowy okres odsetkowy.

WIBOR® a koniunktura

Wysokość stopy WIBOR® jest ściśle skorelowana z wartością referencyjnej stopy procentowej, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Gdy stopy w kraju są obniżane, automatycznie na zmiany te reaguje WIBOR®, także spadając. I na odwrót - wzrastające stopy procentowe przekładają się na wyższy poziom stopy WIBOR®. Zatem wysokość stawki WIBOR® jest ściśle uzależniona od koniunktury na rynku.