Słownik finansowy: Z
Dostępne hasła

Związek Banków Polskich - słownik finansowy

Związek Banków Polskich (ZBP)

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja zrzeszająca banki. ZBP działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Związek powstał na początku 1991 r.

Członkostwo w Związku Banków Polskich jest dobrowolne, niemniej ZBP zrzesza zdecydowaną większość banków działających w Polsce.

Zadania Związku Banków Polskich

Podstawowym celem Związku Banków Polskich jest reprezentowanie i chronienie strony
sektora bankowego w rozmaitych pracach dotyczących uwarunkowań regulacyjnych m.in. z Rządem, Ministerstwami (np. Finansów), Parlamentem, Narodowym Bankiem Polskim, czy Komisją Nadzoru Finansowego. Zadaniem ZBP jest również wydawanie opinii i ekspertyz i występowanie w roli ekspertów podczas prac legislacyjnych.

Związek Banków Polskich jest także współautorem i współinicjatorem wielu instytucji i rozwiązań przysługujących się rozwojowi bankowości, wymiany informacji czy bezpieczeństwu działalności banków - takich jak np. Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowa Izba Rozliczeniowa czy System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Związek Banków Polskich gromadzi także i udostępnia dane z banków dotyczące ich działalności (np. liczba, kwota i struktura udzielanych kredytów),tworząc na ich podstawie raporty i statystyki.

Funkcją Związku Banków Polskich jest także promocja sektora bankowego i upowszechnianie wiedzy na temat bankowości.

Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich

Przy Związku Banków Polskich działa także Bankowy Arbitraż Konsumencki. To instytucja rozstrzygająca spory pomiędzy klientami banków a bankami, w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz klienta.

Zarząd Związku Banków Polskich

Zarząd Związku Banków Polskich składa się z Prezesa Związku i od 1 do 4 Wiceprezesów. Zarząd ZBP wybierany jest na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Zadaniem Zarządu ZBP jest kierowanie bieżącą pracą Związku i funkcje reprezentacyjne. Działalność Zarządu jest nadzorowana przez 16-osobową Radę Związku.