Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

AAA - najwyższy rating - słownik finansowy

AAA

Jest to najwyższy możliwy do uzyskania rating przyznawany przez agencje ratingowe dłużnym papierom wartościowym. Rating AAA oznacza, że dane obligacje cechują się najwyższą jakością kredytową (są najbezpieczniejsze), zaś emitent charakteryzuje się bardzo wysoką zdolnością do uregulowania swoich zobowiązań.

Czym jest rating?

Ratingi nadawane są przez agencje ratingowe. Najbardziej znane agencje ratingowe na świecie to: Standard&Poor's, Moody's i Fitch.

Rating jest miarą jakości skarbowych lub korporacyjnych papierów dłużnych. Przy ocenie i nadawaniu ratingu zwraca się uwagę przede wszystkim na wiarygodność finansową emitenta (jego kondycję i prognozy na przyszłość), chociaż istotne są także czynniki rynkowe czy polityczne. W Polsce nadawanie ratingów obligacjom nie jest obowiązkowe, chyba że emisja kierowana jest na rynki zagraniczne.

Im wyższy rating danych papierów wartościowych, tym wyższe prawdopodobieństwo, że obligacje zostaną wykupione. Każda agencja ratingowa ma swój własny system ocen, niemniej zawsze najbezpieczniejsze obligacje dostaną rating AAA. Skala ocen ratingowych najważniejszych agencji ratingowych zawiera ponad 20 ocen, od AAA aż po C lub D.
Oceny ratingowe nadawane przez agencje ratingowe należy traktować z pewnym dystansem. Bywają sytuacje, gdy firmy (np. banki) upadają nawet kilka dni po nadaniu najlepszrgo ratingu AAA.

Po co rating?

W zależności od ratingu danych papierów dłużnych, inwestorzy nabywają je do swoich portfeli lub nie. Rating AAA mają najbezpieczniejsze papiery wartościowe, dlatego nabywają je np. fundusze pieniężne. Papiery o ratingu AAA przynoszą bowiem bardzo prawdopodobny, chociaż jednak stosunkowo niski zysk (generują niższe odsetki lub są sprzedawane po wyższej cenie.). Papiery dłużne o gorszych ratingach są mniej bezpieczne, chociaż mają wyższy kupon, proponują więc wyższy zysk.