Słownik finansowy: Z
Dostępne hasła

Zabezpieczenie kredytu - słownik finansowy

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu to każdy sposób, za pomocą którego banki asekurują się na wypadek niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę.

Formy zabezpieczeń

Banki zabezpieczają swoje wierzytelności w rozmaity sposób, zależny od rodzaju kredytu, przyjętych praktyk czy negocjacji z kredytobiorcą.

Standardowym zabezpieczeniem kredytów na zakup nieruchomości jest hipoteka. Wpis hipoteczny na rzecz banku w księdze wieczystej danej nieruchomości oznacza, że bank w przypadku zaprzestania regulowania długu przez kredytobiorcę może zaspokoić swoją wierzytelność w drodze sprzedaży tejże nieruchomości. Hipoteka to tzw. rzeczowe zabezpieczenie kredytu. To innych przykładów tego typu zabezpieczeń zaliczane są się zastaw, przewłaszczenie czy blokada środków na rachunku bankowym.

Innym sposobem zabezpieczenia jest weksel in blanco. To papier wartościowy, który bank na mocy deklaracji wekslowej może wypełnić w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłaty kredytu. Wypełniony weksel zobowiązuje dłużnika do bezwarunkowego zapłacenia w określonym czasie danej kwoty.

Wśród zabezpieczeń spotyka się także np. gwarancje i poręczenia. W ich przypadku dany podmiot zobowiązuje się do uregulowania wierzytelności gdyby pierwotny kredytobiorca tego nie robił.

Jak wybierane jest zabezpieczenie kredytu?

Forma zabezpieczenia kredytu zależy m.in. od rodzaju zobowiązania. Zawsze jednak zabezpieczenie musi być co do wartości przynajmniej zbliżone do wierzytelności banku. Dlatego też zabezpieczeniem kredytu na zakup nieruchomości nie jest np. blokada 20 tys. zł na rachunku kredytobiorcy, ale aż hipoteka ciążąca na nabywanym lokalu.

Bankom zależy także na tym, aby zabezpieczenie kredytu było jak najbardziej płynne. Oznacza to, że bank w stosunkowo szybkim czasie może się z niego zaspokoić.

Bywa, że banki w trakcie spłaty kredytu żądają od kredytobiorcy wniesienia dodatkowych zabezpieczeń. Dzieje się tak w momencie, gdy dana wierzytelność staje się dla banku bardziej ryzykowna np. gdy kredytobiorca stracił źródło dochodu albo znacząco spadła wartość dotychczasowego zabezpieczenia. Kontrowersyjną praktyką banków jest także żądanie dodatkowych zabezpieczeń kredytów walutowych w momencie znaczącego umocnienia się waluty kredytu. W takich sytuacjach bowiem istotnie rośnie saldo zadłużenia kredytobiorcy w przeliczeniu na złote, i może znacznie przekroczyć wartość dotychczasowego zabezpieczenia.