Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Księga wieczysta - słownik finansowy

Księga wieczysta

Księga wieczysta to publiczny rejestr określający stan prawny danej nieruchomości. Pełni kluczową funkcję m.in. przy obrocie nieruchomościami (działki budowlanej, domu, nieruchomości komercyjnej itp.).

Księgi wieczyste zakłada się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego (właściwego dla miejsca położenia nieruchomości). Tam też dokonuje się wpisów i zmian treści w danej księdze wieczystej.

Księgi wieczyste są jawne - to oznacza, że każdy może zapoznać się ze stanem prawnym danej nieruchomości.

Cztery działy księgi wieczystej

Księga wieczysta każdej nieruchomości składa się z czterech części, tzw. działów.

Dział I charakteryzuje nieruchomość - m.in. powierzchnię, adres czy liczbę pomieszczeń (w przypadku lokali) czy położenie lub numery ewidencyjne (w przypadku działek). Zawiera również wykaz praw związanych z własnością nieruchomości. 

W dziale II księgi wieczystej zawarte są informacje o właścicielu, właścicielach lub użytkowniku wieczystym danej nieruchomości. Można stamtąd dowiedzieć się także, w jaki sposób zostało uzyskane prawo do lokalu.

Dział III księgi wieczystej zawiera oznaczenie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (oprócz hipotek), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, a także inne prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości. Uwaga - wyjątek stanowi hipoteka.

Hipoteki wpisywane są do działu IV księgi wieczystej. Oznacza to, że dana nieruchomość jest zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki, i wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich praw z tej nieruchomości gdyby zobowiązanie nie było spłacane.

Księga wieczysta a kredyt

Zaciągając kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie, należy przestawić bankowi odpis z księgi wieczystej - czyli dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej. Warto pamiętać, iż obecnie księgi wieczyste dostępne są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

W przypadku np. bloków mieszkalnych, księgi wieczyste dla pojedynczego lokalu zakłada się dopiero w momencie wyodrębnienia tegoż lokalu.