Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rzeczoznawca majątkowy - słownik finansowy

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania zarówno wartości nieruchomości, jak i maszyn oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Szczególny zawód rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" jest chroniony prawem. Mogą się nim posługiwać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe i widniejące w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych. Rzeczoznawcą może zostać jedynie osoba z wykształceniem wyższym magisterskim, niekarana m.in. za przestępstwa gospodarcze czy skarbowe, po studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (o ile program studiów wyższych nie zawierał minimalnych wymogów programowych z tej dziedziny) i praktyce zawodowej w tym kierunku. Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości uzyskuje się po zdaniu specjalnego egzaminu organizowanego przez ministerstwo odpowiedzialne za kwestie infrastruktury.

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności.

Zadania rzeczoznawcy

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje operaty szacunkowe, czyli dokumenty urzędowe w formie pisemnej, stanowiące jego opinię na temat wartości przedmiotu wyceny (wyliczoną na podstawie dostępnych danych). Rzeczoznawca majątkowy sporządza także ekspertyzy i opracowania niebędące operatami szacunkowymi, dotyczące m.in. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali czy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

Ponadto, rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości.