Słownik finansowy: G
Dostępne hasła

Gwarancja spłaty kredytu - słownik finansowy

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja spłaty kredytu to zobligowanie się przez jeden bank wobec drugiego o spłatę kredytu danego kredytobiorcy w przypadku, gdy tenże kredytobiorca nie wywiąże się z umowy kredytowej.

Gwarancje spłaty kredytu są udzielane przez banki komercyjne, jednak przede wszystkim przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to bank państwowy, a więc obsługujący Skarb Państwa. BGK, m.in. właśnie poprzez gwarancje spłaty kredytu, wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa.

Szczegóły gwarancji spłaty kredytu

Gwarancja może obejmować zarówno kredyty inwestycyjne, jak i obrotowe. W przypadku tych drugich popularne są m.in. gwarancje de minimis, Gwarancja spłaty kredytu może objąć całość lub część kwoty kredytu, o jaki chce ubiegać się klient (np. 60 czy 80 proc.). Zwykle w dokumencie gwarancji spłaty kredytu zaznacza się datę, do której gwarancja jest ważna. Gwarancje zazwyczaj obejmują wyłącznie kapitał kredytu, nie dotyczą natomiast odsetek czy innych kosztów kredytowych. Na życzenie, banki wydają także promesy gwarancji spłaty kredytu, czyli dokument zawierający obietnicę, że w momencie zawarcia umowy kredytowej przez kredytobiorcę, tenże kredyt zostanie objęty gwarancją spłaty.

Jak działa gwarancja spłaty kredytu?

Dzięki udzieleniu gwarancji spłaty kredytu przez dany bank, kredytobiorcy łatwiej jest uzyskać kredyt (co jest szczególnie istotne m.in. dla firm z krótkim stażem, czyli także z krótką historią kredytową). Bank kredytujący ma bowiem bardzo dobre zabezpieczenie swojej wierzytelności. W przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z umowy kredytowej, spłaty dokonuje bowiem gwarant (kredytodawca zwraca się do niego z pisemnym żądaniem wypłaty) - oczywiście do kwoty gwarancji. Dalsze rozliczenia toczą się już na linii gwarant - kredytobiorca. Zabezpieczeniem gwarancji spłaty kredytu może być m.in. weksel in blanco. Ponadto za udzieloną gwarancję spłaty kredytu bank oczekują wynagrodzenia, w wysokości nawet do kilku procent kwoty gwarancji.