Słownik finansowy: I
Dostępne hasła

Inkaso czeków bankierskich - słownik finansowy

Inkaso czeków bankierskich

Inkaso czeków bankierskich to przejmowanie czeków wystawionych przez banki i przekazywanie ich do banków wystawców w celu dokonania zapłaty.

Czym jest czek bankierski?

Zasadniczo czek to dokument zlecający polecenie zapłaty określonej sumy na rzecz wskazanej osoby albo na okaziciela. Czeki bankierskie to czeki wystawiane przez banki. Mają zastosowanie przede wszystkim w handlu zagranicznym, są gwarantem bezpieczeństwa. Czeki bankierskie wystawiane są przez polskie banki w walutach obcych - zależnie od banku albo tylko w kilku najpopularniejszych (m.in. euro, dolar amerykańskim funt brytyjski), albo także w mniej popularnych.

Czym jest inkaso czeków bankierskich?

Czeki mogą być przez banki skupywane lub przyjmowane do inkasa. Skup czeku następuje w momencie, gdy podawca czeku (inaczej zwany remitentem; osoba, na rzecz której wystawca czeku zleca zapłatę) zwraca się o wypłatę sumy czekowej do banku obsługującego wystawcę czeku (trasanta). Suma czekowa wypłacana jest remitentowi natychmiast.

Z kolei inkaso czeków bankierskich to sytuacja, kiedy bank, do którego zwraca się podawca czeku, nie obsługuje wystawcy czeku. Wówczas czek zostaje przejęty przez bank i wysłany do banku upoważnionego do dokonania wypłaty sumy wekslowej. W przypadku inkasa czeków bankierskich cała operacja może potrwać nawet kilkanaście tygodni. Z inkasem mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku transakcji międzynarodowych, gdy czek wystawiony jest w walucie obcej.

Niekiedy banki stosują także inkaso czeków z odroczonym terminem rozliczenia. Oznacza to, że po opłaceniu czeku przez bank zagraniczny suma czekowa nie jest od razu wypłacana przez bank inkasujący.