Słownik finansowy: T
Dostępne hasła

Tytuł egzekucyjny - słownik finansowy

Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny to dokument wskazujący na istnienie wymagalnej wierzytelności banku (kredytodawcy) wobec dłużnika. Bankowy tytuł egzekucyjny jest wystawiany kredytobiorcy albo poręczycielowi. Po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności jest podstawą do przeprowadzenia egzekucji roszczenia banku. Dłużnik wyraża zgodę na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.

Kiedy wystawiany jest tytuł egzekucyjny?

Kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłaty kredytu, bank wysyła mu monity i ponaglenia. Zwykle wystarczą dwie niespłacone raty, aby bank zaczął dopominać się o swoje. Zasadniczo banki są skłonne do pewnych negocjacji i ustępstw, stosując np. wydłużenie okresu spłaty kredytu (dzięki temu raty ulegają obniżeniu) czy karencję w spłacie kredytu (klient nie musi przez kilka miesięcy oddawać kapitału kredytu, a jedynie część odsetkową każdej raty), albo proponując dodatkowe zabezpieczenia czy poręczenia kredyty. Niemniej jeśli i to nie skutkuje, bank wypowiada umowę kredytową. Jeśli dłużnik nie odda banku całej kwoty kredytu (co wydaje się zadaniem niewykonalnym, jeśli wcześniej kredytobiorca nie był w stanie spłacać rat), bank wystawia tytuł egzekucyjny. W dokumencie tym określa się dłużnika i wierzyciela, a także kwotę wierzytelności, termin spełnienia świadczenia czy termin, do którego bank może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Co po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego?

Sąd po otrzymaniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu ma maksymalnie 3 dni na decyzję. Co istotne, sąd nadaje klauzulę wyłącznie na podstawie badania poprawności tytułu pod względem formalnym. W momencie nadania klauzuli wykonalności, tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Dzięki temu nie są konieczne długotrwałe postępowania sądowe o zapłatę.

Tytuł wykonawczy jest podstawą do wszczęcia postępowania komorniczego zmierzającego do wyegzekwowania roszczeń kredytodawcy wobec dłużnika.