Słownik finansowy: I
Dostępne hasła

Inkaso - słownik finansowy

Inkaso

Inkaso jest formą rozliczeń handlowych, w którym bank obsługujący stronę sprzedającą (eksportera, dostawcę towaru) zobowiązuje się do przekazania stronie sprzedającej (importerowi, odbiorcy towaru) poprzez bank sprzedającego dokumentów towaru, w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie zapłaty przez importera, zgodnie z warunkami inkasa.

Rodzaje inkasa

Ze względu na przedmiot inkasa mówi się o inkasie dokumentowym i finansowym. Przedmiotem inkasa finansowego są weksle czy inne instrumenty finansowe zabezpieczające należność eksportera. Z kolei przedmiotem inkasa dokumentowego są dokumenty handlowe - np. faktury, dokumentacja transportowa, certyfikaty).

Z punktu widzenia momentu zapłaty i wydania dokumentów rozróżnia się inkaso akceptacyjne i gotówkowe. W przypadku inkasa gotówkowego wydanie dokumentów następuje w zamian za zapłatę gotówkową. Z kolei przy inkasie akceptacyjnym, dokumenty wydaje się w zamian za akceptację weksla - a sama zapłata następuje w późniejszym terminie.

Przebieg inkasa

Inkaso rozpoczyna się po wysłaniu przez dostawcę (eksportera, stronę sprzedającą) towaru, w momencie złożenia przez niego w swoim banku dokumentów handlowych wraz ze zleceniem inkasowym, tj. szczegółowymi poleceniami dotyczącymi sposobu wydania dokumentów stronie kupującej. Bank eksportera przesyła dokumenty bankowi importera (tzw. bankowi inkasującemu) wraz z instrukcją na jakich warunkach mają zostać one nabywcy wydane. Bank inkasujący wzywa stronę kupującą towary do wykupienia dokumentów lub zabezpieczenia zapłaty za nie. Kupujący reguluje płatność. Wówczas bank inkasujący przekazuje dokumenty importerowi, a jednocześnie przelewa należność do banku eksportera.

Cele inkasa

Instytucja inkasa niesie za sobą korzyści zarówno dla strony sprzedającej jak i kupującej. Nabywca dokonuje płatności dopiero gdy zapozna się z dokumentami handlowymi i ma pewność, że towar został poprawnie wysłany. Z kolei dostawca zyskuje większe bezpieczeństwo, gdyż dokumenty zostają wydane importerowi dopiero w momencie spełnienia przez niego warunków określonych w zleceniu inkasowym.