Słownik finansowy: L
Dostępne hasła

List zastawny - słownik finansowy

List zastawny

List zastawny to dłużny papier wartościowy, imienny lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotecznie (hipoteczny list zastawny) lub wierzytelności z tytułu kredytów dla podmiotów takich jak m.in. Narodowy Bank Polski, rząd lub przez nie poręczanych (publiczny list zastawny). W liście zastawnym bank hipoteczny zobowiązuje się  zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych - wypłata odsetek, wykup listów.

Banki hipoteczne

Listy zastawne mogą być emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne, czyli banki wyspecjalizowane w udzielaniu kredytów hipotecznych. W Polsce dominują banki uniwersalne, banki hipoteczne są tylko dwa - mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny (lipiec 2014). W planach jest stworzenie PKO Banku Hipotecznego.

Cel emisji listów zastawnych

Emisja listów zastawnych jest przykładem sekurutyzacji pierwotnej. Bank hipoteczny emitując listy zastawne zabezpieczone na puli kredytów hipotecznych niejako refinansuje je - oczekuje kapitału inwestorów, a w zamian proponuje im przepływy z tytułu rat tych kredytów. Dzięki temu banki hipoteczne zdobywają kapitał, dzięki któremu mogą dalej prowadzić działalność finansowania inwestycji budowlanych.

Co musi zawierać list zastawny?

Hipoteczny list zastawny, w świetle ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, musi zawierać między innymi:

  • nazwę „hipoteczny list zastawny”,
  • wskazanie podstawy prawnej emisji,
  • nazwę i siedzibę banku hipotecznego emitującego list zastawny,
  • serię i numer hipotecznego listu zastawnego,
  • wartość nominalną listu, jego oprocentowanie,
  • terminy wypłaty odsetek,
  • termin i warunki wykupu listu czy miejsce,
  • datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego.

Potwierdzeniem listu zastawnego są podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego, i podpis powiernika.

List zastawny może zostać wyemitowany w formie materialnej lub jako zapis komputerowy. Może być nominowany w złotych albo w walucie obcej.