Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

KRUS - słownik finansowy

KRUS

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników. Jest odpowiednikiem ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej.

Struktura KRUS

Na czele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stoi Prezes. Ważnym organem jest także Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (zwana też Radą Rolników), która reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Centrala KRUS znajduje się w Warszawie. Dodatkowo wyodrębniono 16 oddziałów regionalnych, każdy składa się zwykle z kilkunastu placówek terenowych. Ponadto istnieją centra rehabilitacji rolników.

Nadzór nad realizacją zadań KRUS sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Zadania KRUS

Działalność KRUS uregulowana jest ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Do podstawowych zadań KRUS należą czynności związane z obejmowaniem rolników ubezpieczeniem społecznym i opłacaniem jego składek, a także przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych, chorobowych, macierzyńskich i pozaubezpieczeniowych. KRUS ma także własny system orzecznictwa lekarskiego, wspiera system ubezpieczeń wzajemnych, prowadzi działania prewencyjne (szkolenia, kursy itp. mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym). KRUS realizuje też świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych.

Zasadniczo świadczenia KRUS realizowane są na dwóch płaszczyznach: ubezpieczenie emerytalno-rentowe (np. emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe) oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Środki na świadczenia emerytalno-rentowe pochodzą z Funduszu Emerytalno-Rentowego, na który składają się głównie dotacje budżetowe. Natomiast ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest finansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którego przychody stanowią jedynie ze składki od rolników.