Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Akcja uprzywilejowana - słownik finansowy

Akcja uprzywilejowana

Akcja uprzywilejowana to rodzaj akcji dającej akcjonariuszowi dodatkowe przywileje. Akcje tego typu przysługują między innymi założycielom spółki w momencie zakładania spółki akcyjnej.

Cechy akcji uprzywilejowanych

Akcje uprzywilejowane, za wyjątkiem akcji niemych, są zawsze imienne. Oznacza to, że widnieje na nich imię i nazwisko lub nazwa akcjonariusza. Akcje uprzywilejowane nie podlegają handlowi na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną dopiero po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.

Przywileje posiadacza akcji uprzywilejowanej

Akcje uprzywilejowane mogą dawać rozmaite dodatkowe uprawnienia ich posiadaczom. Może być to m. in. większa liczba głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Na każdą posiadaną akcję uprzywilejowaną mogą przypadać maksymalnie 2 głosy - wynika to z kodeksu spółek handlowych. Co jednak istotne, uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej. W przypadku zamiany akcji uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

Innym przywilejem posiadaczy akcji uprzywilejowanych może być możliwość otrzymania wyższej dywidendy - maksymalnie o połowę w stosunku do dywidendy dla posiadaczy akcji nieuprzywilejowanych. Jednak posiadacze akcji uprzywilejowanych nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami. Jeśli wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy zostaje wyłączone prawo głosu, to taka akcja jest określana mianem niemej.

Akcje uprzywilejowane dają także prawo do podziału majątku spółki w razie jej likwidacji.

Wszystkie uprawnienia, które spółka przewiduje dla posiadaczy akcji uprzywilejowanych, muszą być opisane w statucie spółki. W statucie mogą zostać oznaczone określone warunki przyznania szczególnych uprawnień - m.in. spełnienie dodatkowych świadczeń na rzecz spółki.