Słownik finansowy: C
Dostępne hasła

Checklista - słownik finansowy

Checklista

Checklista to pojęcie potocznie używane w bankowości, oznaczające wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego.

Co zawiera checklista?

Listę dokumentów potrzebnych przy wnioskowanie o kredyt zasadniczo można podzielić na dwa główne rodzaje - finansowe, czyli te informujące o osobie kredytobiorcy, jego dochodach i wiarygodności kredytowej, oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu (czyli zwykle nieruchomości, na której w przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczona będzie wierzytelność banku). Ponadto oczywiście niezbędne są dokumenty osobowe, czyli zwykle dwa dokumenty ze zdjęciem (np. dowód osobisty i paszport).

Dokumenty finansowe

Wymagane dokumenty finansowe różnią się w zależności m.in. od długości czy formy zatrudnienia wnioskodawcy. Zwykle jest to jednak zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów z określonego czasu (np. 6 miesięcy), a jeśli staż pracy klienta w danym przedsiębiorstwie jest krótszy - może być także wymagane świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy. Do tego niezbędne jest przedstawienie wyciągu z rachunku bankowego np. za ostatni rok. W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu umów zlecenia czy o dzieło bank może poprosić także o ich kopie z określonego okresu. Dodatkowe/inne dokumenty mogą być wymagane w przypadku m.in. emerytów, rencistów, osób zatrudnionych na kontrakcie menedżerskim itp. Szereg innych dokumentów musi przedstawić osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, m.in. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i o numerze REGON, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przychodu i dochodu, dokumenty finansowe przedsiębiorstwa.

Dokumenty związane z zabezpieczeniem

To, co zawiera checklista, zależy m.in. od formy zabezpieczenia - w przypadku kredytów hipotecznych jest to hipoteka na tej nieruchomości, oraz tego czy jest to rynek pierwotny czy wtórny. W przypadku nabycia mieszkania na rynku wtórnym jest to m.in. umowa przedwstępna zakupu lokalu mieszkalnego, odpis księgi wieczystej czy operat szacunkowy nieruchomości.