Słownik finansowy: N
Dostępne hasła

Należność - słownik finansowy

Należność

Należność to uprawnienie danego podmiotu do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innego podmiotu. Termin ten użytkowany jest w rachunkowości. Należności w bilansie przedsiębiorstwa są księgowane po stronie aktywów.

Pojęciem odwrotnym do należności jest zobowiązanie. Jeśli jeden podmiot ma zobowiązanie wobec drugiego, to drugi ma należność wobec pierwszego.

Należność krótkoterminowa i długoterminowa

Zasadniczo należności dzieli się na krótko- i długoterminowe. W przypadku tych pierwszych termin zapadalności trwa najwyżej rok, drugi termin dotyczy z kolei należności o terminie zapadalności przekraczającym 12 miesięcy. Do należności krótkoterminowych należą przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług, a ponadto także m.in.

  • z tytułu podatków,
  • dotacji,
  • ceł,
  • udzielonych pożyczek,
  • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • należności publicznoprawne
  • należności od pracowników z tytułu zaliczek przez nich pobranych.

Wśród należności krótkoterminowych wymienić można z kolei np. te związane z udzieloną pożyczką na okres ponad 1 roku czy należności handlowe z terminem zapłaty przekraczającym 1 rok.

Należności krótkoterminowe są księgowane w grupie aktywów obrotowych, natomiast należność długoterminowa „trafi” w bilansie do aktywów trwałych.

Inne typy należności

Poza podziałem na należności krótko- i długoterminowe, stosuje się także inne rozróżnienia. Mówi się m.in. o należnościach krajowych i zagranicznych, w zależności od podmiotu, którego dotyczą. Zależnie od stopnia pewności wyegzekwowania danej należności, stosuje się terminy należności pewnej, wątpliwej, spornej i nieściągalnej. Ponadto należności można oczywiście także dzielić podług statusu danego podmiotu - czy chodzi o należności np. od Państwa, pracowników, czy kontrahentów.