Słownik finansowy: H
Dostępne hasła

Hipoteczna linia kredytowa - słownik finansowy

Hipoteczna linia kredytowa

Hipoteczna linia kredytowa to rozwiązanie kredytowe oferowane przedsiębiorstwom przez banki. Polega na udostępnieniu pewnej sumy (tzw. linii kredytowej), z której przedsiębiorca może swobodnie korzystać. Jest to więc wsparcie przede wszystkim bieżącej działalności firmy. Linia kredytowa jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości zależącej od przedsiębiorstwa. Dzięki temu w przypadku zaniechania spłat bank ma możliwość zaspokojenia swojej wierzytelności z tejże nieruchomości, w drodze jej licytacji.

Oprocentowanie hipotecznej linii kredytowej jest zwykle zmienne, i składa się z marży banku i rynkowej stopy procentowej WIBOR (zazwyczaj 3M). Odsetki są pobierane wyłącznie od wykorzystanych środków. Hipoteczna linia kredytowa jest otwierana nawet na okres 10-15 lat.

Zabezpieczenia w przypadku hipotecznej linii kredytowej

Hipoteczna linia kredytowa, dzięki dobremu zabezpieczeniu jakim jest nieruchomość, pozwala na otrzymanie większej kwoty środków. Zwykle wysokość dostępnego salda na hipotecznej linii kredytowej sięga 50-60 proc. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Poza hipoteką na nieruchomości firmy, banki wymagają także często m.in. cesji praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych czy wystawienia weksla In blanco z deklaracją wekslową.

Hipoteczna linia kredytowa - odnawialna i nieodnawialna

W zależności od banku, hipoteczna linia kredytowa może być odnawialna lub nieodnawialna. W pierwszym przypadku przedsiębiorstwo ma możliwość dokonywania spłat wykorzystanego kapitału, dzięki czemu może z pełnego limitu korzystać ponownie. Tę formę przybiera m.in. hipoteczna linia kredytowa uruchomiona w rachunku bieżącym przedsiębiorstwa - wpływy na rachunek automatycznie w pierwszej kolejności pokrywają wykorzystanie linii kredytowej. W drugim rozwiązanie wykorzystanych środków się nie zwraca, po prostu z każdym skorzystaniem z linii kredytowej dostępne nań saldo maleje.