Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Aval bankowy - słownik finansowy

Aval bankowy

Aval bankowy to zobowiązanie banku do zapłaty sumy wekslowej w sytuacji, gdy nie zrobi tego wystawca weksla.

Aval bankowy jako forma zabezpieczenia

Aval bankowy jest formą poręczenia na rzecz dłużnika wekslowego. Bank przejmuje na siebie ryzyko trasata. Jeśli ta osoba nie ureguluje weksla, bank jest zobowiązany w całości lub w części do uiszczenia sumy wekslowej na rzecz remitenta. Awale bankowe są oferowane przedsiębiorstwom, i mogą być zabezpieczeniem np. spłaty kredytu czy pożyczki wobec innego podmiotu, czy zapłaty za towary.

Awal bankowy zwiększa wartość weksla. W przypadku zbycia weksla (indosu), jej nowy nabywca (indosatariusz, osoba na rzecz której przeniesiono prawa z weksla) ma pewność, że dług zostanie terminowo spłacony - jeśli nie przez dłużnika wekslowego, to przez bank, który udzielić poręczenia wekslowego.

Poprzez aval bankowy nie zostaje zmieniona osoba dłużnika wekslowego. Nadal to pierwotny dłużnik w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za zapłatę sumy wekslowej. Dopiero w momencie, gdy tego nie robi, poręczenie banku jest realizowane i płaci on remitentowi odpowiednią kwotę.

Umowa o awal

Aval bankowy może zostać udzielony jednorazowo, albo na podstawie odpowiedniej umowy może zostać uruchomiona w banku specjalna linia na udzielanie poręczeń, gwarancji czy awali, np. na okres 12 miesięcy. Oczywiście banki za przyznanie awalu, przedłużenie jego terminu ważności, podwyższenie limitu gwarancji czy korzystanie z gwarancji wekslowych pobierają opłaty w wysokości nawet kilku procent kwoty gwarancji (w tym minimalne wysokości prowizji ustalane są na poziomie kilkuset złotych). Można się natknąć także za opłaty przygotowawcze za samo rozpatrzenie wniosku o awal, czy za wystawienie promesy uruchomienia awalu.

Bank Gospodarstwa Krajowego też udziela awali

Awali udzielają nie tylko banki komercyjne, ale także jedyny polski bank państwowy - Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK udziela awali zarówno w złotych, jaki euro, dolarach amerykańskich i frankach szwajcarskich, na wekslach zupełnych i wekslach własnych in blanco.