Słownik finansowy: T
Dostępne hasła

Trasat - słownik finansowy

Trasat

Trasat to osoba wskazana przez wystawcę weksla, bezwarunkowo zobowiązana do zapłacenia w oznaczonym czasie danej kwoty na rzecz określonej osoby (tzw. remitenta). Trasatem może być także sam wystawca weksla.

Aby dana osoba stała się dłużnikiem wekslowym, musi przyjąć weksel (tzw. akcept weksla). Dopiero wówczas staje się trasatem, i zostaje zobowiązana z weksla.

Jeśli trasat okaże się niewypłacalny, posiadacz weksla (remitent) ma prawo dochodzić uregulowania sumy wekslowej od wystawcy weksla.

Weksel, na mocy którego do zapłaty jest zobowiązana osoba wskazana przez wystawcę weksla, jest nazywany wekslem trasowanym (wekslem ciągnionym, tratą). W alternatywnej sytuacji, czyli gdy do zapłaty jest zobowiązany sam wystawca weksla, mówi się o wekslu własnym (wekslu sola).

Weksel może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy. Innymi słowy - wystawca weksla może być jednocześnie remitentem, czyli stroną, na rzecz której trasat po zaakceptowaniu weksla ma dokonać płatność.

Weksel trasowany w handlu

Weksel trasowany jest jedną z form zabezpieczenia w obrocie między przedsiębiorcami. W przypadku gdy towar zostaje wydany danej firmie, a płatność ma nastąpić w odroczonym terminie, bywa stosowany weksel trasowany. Przykładowo, strona sprzedająca może wystawić weksel na własne zlecenie, a strona kupująca po akcepcie tego weksla jest zobowiązana nim do dokonania płatności w określonym czasie na rzecz strony sprzedającej.

Innym przykładem zastosowania weksla trasowanego jest sytuacja, gdy strona kupująca może wystawić weksel ciągniony na swojego dłużnika (z tytułu innej transakcji). Jeśli strona kupująca (spółka A) ma jednocześnie wierzytelność w stosunku do innej osoby prawnej (spółka B), to może wystawić weksel trasowany, w której trasatem będzie tenże dłużnik, a remitentem strona sprzedająca (spółka C). Trasat, płacąc na rzecz remitenta wskazaną w wekslu kwotę, jednocześnie reguluje swoje zobowiązanie wobec wystawcy weksla (spółki A).

Co powinien zawierać weksel trasowany?

Weksel trasowany powinien zawierać: nazwę „weksel” w tekście dokumentu, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko trasata, oznaczenie miejsca i terminu płatności, nazwisko osoby na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu a także podpis wystawcy weksla.