Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Komisja Nadzoru Finansowego - słownik finansowy

KNF

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) to organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Struktura i historia KNF

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi siedem osób - Przewodniczący KNF, dwoje Zastępców Przewodniczącego oraz czworo pozostałych członków - przedstawicieli kolejno: Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydenta RP. Kadencja Przewodniczącego KNF trwa 5 lat. Przewodniczącego KNF powołuje Prezes Rady Ministrów, on też sprawuje nadzór nad działalnością Komisji.

Organem, poprzez który Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje swe zadania jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Do 31 grudnia 2007 roku nadzór nad sektorem bankowym w Polsce prowadziła Komisja Nadzoru Bankowego. Jej organem wykonawczym był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, działający w strukturach Narodowego Banku Polskiego.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawowym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego w kraju. Funkcję tę wypełnia np. poprzez wydawanie rekomendacji bankom czy kontrolę funkcjonowania banków i instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem nadającym zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, np. licencje bankowe. Komisja przeprowadza także egzaminy m.in. na maklerów giełd towarowych czy papierów wartościowych, aktuariuszy czy doradców inwestycyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego jest także stroną przy tworzeniu aktów prawnych dotyczących nadzoru finansowego w kraju. KNF podejmuje także działania w zakresie edukacyjnym i informacyjnym. Kolejnym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest podejmowanie działań zmierzających w kierunku rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności. KNF prowadzi także rejestr podmiotów sektora finansowego w Polsce (np. sektora bankowego, sektora kas spółdzielczych czy rynku ubezpieczeniowego) oraz podmiotów wykonujących czynności bankowe bez odpowiedniego zezwolenia.