Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Co to jest kredyt - słownik finansowy

Kredyt (definicja)

Kredyt bankowy to pisemna umowa między bankiem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą), na mocy której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot kredytu w określonym okresie wraz z odsetkami, zwykle w formie comiesięcznych rat.

Kredyty udzielane są klientom posiadającym w ocenie banku tzw. zdolność kredytową. Jest ona analizowana i określana na podstawie m.in. poziomu dochodów klienta, wysokości jego zobowiązań czy historii spłat poprzednich kredytów.

Kredyt jest zawsze udzielany na określony cel. To jedna z podstawowych różnic między kredytami a pożyczkami - te drugie mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Udzielanie kredytów jest jedną z czynności bankowych. Co za tym idzie, kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki (oraz m.in. instytucje kredytowe czy oddziały instytucji kredytowych) oraz kasy. Instytucje niedziałające w oparciu o prawo bankowe mogą udzielać jedynie pożyczek.

Rodzaje kredytów

Kredyty mogą być udzielane zarówno osobom prywatnym, jak i m.in. przedsiębiorstwom, korporacjom, wspólnotom, spółdzielniom czy samorządom. Klientom indywidualnym banki udzielają m.in. kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych czy kredytów w rachunku bieżącym (cel kredytowania jest bardzo ogólny). Wśród kredytów firmowych wyróżnia się m.in. kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

Koszty kredytów

Podstawowym kosztem kredytu jest oprocentowanie. Nie może ono przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Innymi kosztami pośrednio lub bezpośrednio związanymi z kredytem są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenia, koszty ustanowienia zabezpieczenia czy koszty związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (np. wydłużenie okresu spłaty, zmiana systemu spłaty rat z równych na malejące lub na odwrót, wcześniejsza spłata kredytu).

Zabezpieczenia kredytów

Banki udzielając kredytów, stosują zwykle zabezpieczenia swoich wierzytelności. Sposób zabezpieczenia zależy od formy kredytu. Dla kredytów hipotecznych podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości. W przypadku kredytów samochodowych stosowanym zabezpieczeniem jest m.in. zastaw rejestrowy czy cesja praw z polisy autocasco. Dodatkowymi zabezpieczeniami kredytów są także np. weksel in blanco, blokada środków na rachunku bankowym, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie czy ubezpieczenie kredytu.