Słownik finansowy: P
Dostępne hasła

Pozwolenie na budowę - słownik finansowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to dokument urzędowy zawierający zgodę na prowadzenie prac budowlanych na danej działce. Pozwolenie na budowę wystawiane jest przez wydział architektury w Starostwie Powiatowym odpowiednim dla miejsca inwestycji.

Otrzymanie pozwolenia na budowę jest konieczne także m.in. w przypadku przebudowy czy nadbudowy już istniejącego budynku.

Jak zdobyć pozwolenie na budowę?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Poza danymi osobowymi wnioskodawcy należy w nich podać m.in. dane zamierzenia inwestycyjnego (działka ewidencyjna, obręb, adres) oraz cel zamierzenia budowlanego.

Do wniosku konieczne jest dołączenie czterech egzemplarzy projektu budowlanego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a jeśli wymagane - także m.in. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kiedy nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę?

W świetle projektów ustaw, w przyszłości uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie konieczne, jeśli budowa nie będzie miała wpływu na zagospodarowanie sąsiedniej działki. Ma to znaczenie m.in. przy budowie domów jednorodzinnych. Wystarczające będzie poinformowanie o budowie właścicieli sąsiednich działek oraz złożenie w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. Urząd będzie miał 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jego powodem może być np. niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.