Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rachunek powierniczy - słownik finansowy

Rachunek powierniczy

Jest to rachunek stanowiący obustronne zabezpieczenie środków finansowych w transakcjach między kupującym a sprzedającym. Stronami umowy rachunku powierniczego są bank oraz strona sprzedająca (posiadacz rachunku, powiernik).

Jak działa rachunek powierniczy?

Po zawarciu umowy między kupującym i sprzedającym, strona kupująca wpłaca środki na rachunek powierniczy sprzedającego. Te pieniądze zostaną jednak wypłacone posiadaczowi rachunku dopiero po spełnieniu przez niego warunków wskazanych w umowie rachunku powierniczego. W przypadku niewywiązania się sprzedającego z warunków umowy, powierzona kwota zostaje zwrócona kupującemu. Bank jest zatem gwarantem należytego wykonania umowy, i strażnikiem interesów obu stron.

Rachunki powiernicze mogą być prowadzone zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Banki pobierają opłaty za prowadzenie rachunków powierniczych, ale środki na nich mogą być oprocentowane. Szczegółowe warunki prowadzenia rachunków powierniczym podlegają indywidualnym negocjacjom. Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone jedynie środki wpłacone przez osobę trzecią. Umowa rachunku powierniczego jest zawierana na czas oznaczony.

Zaletą nie do przecenienia rachunków powierniczych jest to, że jeśli umowa między stroną sprzedającą a kupującą została zawarta z datą pewną i potwierdzona notarialnie, środki zgromadzone na rachunku powierniczym podlegają wyłączeniu z masy upadłościowej oraz z postępowania egzekucyjnego wobec posiadacza rachunku.

Rachunek powierniczy przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego

Często rachunki powiernicze stosowane są przez deweloperów. Nabywcy lokali wpłacają środki właśnie na rachunek powierniczy, ale deweloper otrzymuje je dopiero po spełnieniu warunków umowy rachunku. Środki mogą być wypłacane transzami w miarę postępu prac (rachunek powierniczy otwarty) lub jednorazowo po zawarciu aktu notarialnego który przeniesie własność mieszkania na kupującego (rachunek zamknięty).