Słownik finansowy: D
Dostępne hasła

Deklaracja wekslowa - słownik finansowy

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa (porozumienie wekslowe) to umowa pomiędzy wystawcą weksla in blanco a wierzycielem, dotycząca sposobu wypełnienia weksla.

Po co deklaracja wekslowa?

Weksel in blanco to weksel niepełny, to weksel podpisany przez wystawcę weksla, ale taki na którym brakuje jakiegoś elementu, np. sumy wekslowej. Trasant (czyli wystawca weksla) upoważnia wierzyciela (tzw. remitenta) do uzupełnienia weksla zgodnie ze swoją wolą.

Deklaracja wekslowa zabezpiecza zatem interesy trasanta (czyli wystawcy weksla) przez nieuczciwością wierzyciela. Oznacza to, że gdyby wierzyciel uzupełnił weksel niezgodnie z porozumieniem wekslowym, wystawca bardzo łatwo mógłby udowodnić przed sądem złamanie umowy dotyczącej warunków uzupełnienia weksla.

Bardzo istotną sprawą jest, iż zawarcie deklaracji wekslowej nie jest obligatoryjną czynnością przy wystawianiu weksla. Brak deklaracji wekslowej nie ma wpływu na nieważność weksla in blanco. Dlatego to w interesie trasanta jest zawarcie porozumienia wekslowego z wierzycielem. Co jednak jeszcze istotniejsze - deklaracja wekslowa ma znaczenie tylko wówczas, gdy praw z weksla będzie dochodzić pierwotny wierzyciel. Jeśli zostanie on jednak zbyty osobie trzeciej (tzw. indos), to o ile ta osoba nie nabyła weksla w złej wierze, ma prawo dochodzić od wystawcy weksla zapłaty sumy wekslowej. Dlatego w deklaracji wekslowej warto zaznaczyć, że niemożliwe jest zbycie weksla przez remitenta (tzw. klauzula „nie na zlecenie”).

Deklaracja wekslowa między bankiem a kredytobiorcą

Weksel in blanco stosowany jest m.in. jako zabezpieczenie kredytów. W takim przypadku wystawcą weksla jest kredytobiorca, a bank jest wierzycielem. W przypadku uchybień klienta w terminowości spłaty kredytu, bankowi przysługuje prawo do uzupełnienia weskla na sumę należnego kapitału, odsetek i kosztów. Obie strony w deklaracji wekslowej zawierają szczegóły dotyczące możliwości i okoliczności wypełnienia przez bank weksla.