Słownik finansowy: W
Dostępne hasła

Wierzytelność - słownik finansowy

Wierzytelność

Wierzytelność to prawo danej osoby (wierzyciela) do żądania spełnienia świadczenia ze strony drugiej osoby (dłużnika). Świadczenie to może mieć zarówno charakter pieniężny, jak i rzeczowy.

Wierzytelność jest określenie przeciwnym do długu. Jeśli jedna osoba ma dług wobec drugiej, to tym samym druga posiada wierzytelność względem pierwszej.

Wierzytelnością dla banku jest m.in. każdy udzielony kredyt. Z pojęciem wierzytelności spotkać się można jednak bardzo często. Przykładowo, wierzytelnością dla remitenta weksla jest suma wekslowa. Innym przykładem jest wierzytelność ubezpieczeniowa, gdy zakład ubezpieczeń może m.in. na zasadach regresu po wypłacie odszkodowania żądać od sprawcy szkody zwrotu wypłaconej kwoty.

Cechy wierzytelności

Wierzytelność mogą mieć kwotę zdefiniowaną lub niezdefiniowaną. Przykładowo, bank udzielając kredytu nie zna dokładnej kwoty, jaką może egzekwować od kredytobiorcy (poza kwotą kredytu także odsetki czy inne koszty kredytowe).

Wierzytelność może być także istniejąca (wynikająca z danego stosunku zobowiązaniowego) oraz przyszła. Wierzytelność przyszła to taka, która nie istnieje w momencie podpisywania umowy, ale powstanie lub może powstać w przyszłości. Przykładowo, to prawo nabywcy lokalu w budowanym jeszcze bloku do przeniesienia na niego prawa własności lokalu po zakończeniu budowy i założeniu księgi wieczystej.

Cesja wierzytelności

Wierzytelność można zwykle sprzedać. Mówi się wówczas o cesji wierzytelności. Zazwyczaj nie jest do tego potrzebna zgoda dłużnika. Przykładowo, remitent może dokonać cesji weksla na inną osobę (tzw. indos), a bank może sprzedać wierzytelność kredytową np. firmie windykacyjnej.

Istnieje grupa wierzytelności, których nie można zbyć. Chodzi o prawa niezbywalne, do których należą: prawo dożywocia, prawo odkupu, prawo pierwokupu, użytkowanie i służebności osobiste.