Słownik finansowy: T
Dostępne hasła

Trasant - słownik finansowy

Trasant

Trasant to wystawca weksla. W wekslu może on zobowiązać do zapłaty sumy wekslowej samego siebie (weksel własny, sola weksel) albo inną osobę (weksel trasowany). Osobę odpowiedzialną za zapłatę sumy wekslowej nazywa się trasatem. Osobę, na rzecz której płatność ma zostać zrealizowana, jest określana mianem remitenta.

W przypadku weksla trasowanego, gdy trasat przyjął weksel (dokonał tzw. akceptu weksla), to on jest odpowiedzialny w pierwszej kolejności za zapłaty sumy wekslowej na rzecz odbiorcy (remitenta). Jednak w przypadku niewypłacalności trasata, odpowiedzialność za wykupienie weksla (zapłatę długu) zostaje przeniesiona na trasanta. Możliwa jest jednak sytuacja, gdy odpowiednim zapisem („bez obliga”, „bez odpowiedzialności za przyjęcie”) trasant zwalnia się od tej odpowiedzialności do terminu zapłaty weksla.

Możliwa jest sytuacja, gdy istnieje więcej niż jeden trasant. W takim przypadku wszyscy oni są odpowiedzialni solidarnie za zapłatę długu (w przypadku weksla własnego lub niewypłacalności trasata).

Kto może być trasantem?

Wystawcą weksla może być każda osoba fizyczna posiadająca pełnię zdolności prawnych i do czynności prawnych. Weksle własne (in blanco) bywają zabezpieczeniami kredytów w bankach. W takim przypadku wystawca weksla (trasant) jest jednocześnie trasatem, czyli osobą odpowiedzialną do zapłaty sumy wekslowej. Warunki uzupełnienia weksla in blanco są zawarte w deklaracji wekslowej.

Z kolei spółki jako takie nie mają możliwości wystawiania weksli. W imieniu przedsiębiorstwa weksle wystawiają jego reprezentanci, dysponujący pełnomocnictwem spółki.

Elementy weksla

Podpis trasanta musi znaleźć się na wekslu - bez niego dokument jest nieważny. Innymi niezbędnymi elementami weksla są: nazwa „weksel” w treści dokumentu, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej, oznaczenie terminu i miejsca płatności, nazwisko remitenta oraz data i miejsce wystawienia weksla. W przypadku weksli trasowanych (czyli gdy to nie trasant jest trasatem), konieczne jest także określenie nazwiska trasata.