Słownik finansowy: S
Dostępne hasła

Standing finansowy - słownik finansowy

Standing finansowy

Standing finansowy to ogół sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, miara wiarygodności firmy i jej zdolności do regulowania zobowiązań. Określenie „standing finansowy” można porównać do „zdolności kredytowej” w przypadku klienta indywidualnego.

Dlaczego standing finansowy jest istotny?

Od standingu finansowego przedsiębiorstwa zależy to, czy otrzyma kredyt w banku, a jeśli tak - na jakich warunkach odbędzie się finansowanie. Rozchodzi się m.in. o poziom oprocentowania czy marży kredytowej, prowizji przygotowawczej czy zabezpieczeń żądanych przez bank.

Poza analizą wniosku kredytowego, banki badają standing finansowy przedsiębiorstwa m.in. przed underwritingiem papierów wartościowych spółki (akcji, obligacji) czy otwarciem akredytywy.

Co wpływa na standing finansowy spółki?

Procedury analizy standingu finansowego danego przedsiębiorstwa zależą oczywiście od konkretnego banku. Na ocenę sytuacji firmy składają ewaluacja czynników ilościowych opisujących spółkę (z nimi utożsamiany jest standing finansowy), jak i faktory jakościowe. Do czynników ilościowych należą m.in. wartość aktywów trwałych i obrotowych spółki, struktura aktywów i pasywów, struktura majątkowa spółki, wartość przychodów ze sprzedaży, przepływy z działalności operacyjnej czy płynność finansowa. Analiza finansowa przeprowadzana jest m.in. na podstawie rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych czy bilansu spółki.

Na decyzję kredytową banku mogą mieć wpływ także czynniki jakościowe. Wśród takich determinant opisujących spółkę wymienia się m.in. jakość produkcji, jakość personelu, jakość zarządzania, reputacja przedsiębiorstwa, specyfika rynku i pozycja spółki na nim, jakość informacji o konkurencji i klientach czy struktura organizacyjna spółki.