Artykuły

O funduszach inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny według Ustawy o funduszach inwestycyjnych to instytucja wspólnego inwestowania, która zarządza i inwestuje środki powierzone przez uczestników funduszu w papierów wartościowe takie jak obligacje, akcje, bony skarbowe, lokaty i inne.

Podział prawny

Fundusze otwarte Najbardziej popularną formą funduszy działających na polskim rynku są fundusze otwarte, emitujące jednostki uczestnictwa. Liczba zarówno jednostek, jak i ich posiadaczy może być nieograniczona, co oznacza, że każdy może zostać inwestorem i właścicielem dowolnej liczby jednostek w każdym momencie.

Podział ekonomiczny

Fundusze akcji inwestują przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe, jak np. prawa do akcji czy kwity depozytowe, przy czym udział akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych w aktywach funduszu musi wynosić co najmniej 66 proc.

Uśrednianie cen

Wartość jednostek uczestnictwa jest uzależniona od koniunktury na rynku kapitałowym. Przy wpłaceniu jednorazowym większej kwoty i bardzo dobrej koniunkturze na rynku, może się zdarzyć, że jednostki kupi się po najwyższej cenie.

Rynek finansowy

Rynek finansowy jest miejscem, w którym transakcje zawierają osoby udzielające pożyczek i poszukujące kapitału inwestycyjnego.

Rynek pieniężny

Banki posiadające nadwyżki środków odsprzedają je lub udzielają pożyczek innym bankom po określonej cenie, będącej kursem sprzedaży (średnioroczną stopą procentową). W Polsce dla złotowych depozytów międzybankowych stosuje się dwa wskaźniki WIBOR i WIBID.

Wady i zalety funduszy inwestycyjnych

Nie oznacza to jednak, że nie ma wad. Największą z nich jest ryzyko, które rośnie wraz z apetytem na wysokie zarobki. Wybierając fundusz warto więc zdawać sobie sprawę również z tego, że można część oszczędności stracić, zwłaszcza w krótkim terminie.

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy dzieli się na rynek pierwotny, na którym emitent sprzedaje nowe, emitowane papiery wartościowe inwestorom po tzw. cenie emisyjnej i rynek wtórny, na którym obrót odbywa się już bez udziału emitenta, po cenach ustalanych przez rynek.

Dekalog funduszowego inwestora

Dekalog funduszowego inwestora. Jak poprawnie prowadzić inwestycje w fundusze.

Co to jest TFI i fundusz inwestycyjny

Otwarcie rejestru

Do korzystania z usług bankowych potrzebne jest konto. W Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych takim kontem jest Indywidualny Rejestr. Założenie go nie jest ani skomplikowane, ani czasochłonne, ale nie oznacza to, że zawsze uda się wszystko załatwić szybko i sprawnie. Trzeba trochę cierpliwości.

Wybór strategii

Agresywne inwestowanie zależy od czasu jaki przeznaczymy na realizację celów i wielkości kapitału. Jeżeli możemy sobie pozwolić na przeznaczenie części oszczędności na inwestowanie w dłuższym terminie, powinniśmy działać odważniej.

Składanie zleceń przez Internet

TFI obsługę internetową rejestru często określają jako System Transakcyjno-Informacyjny (STI) lub Serwis Transakcyjno-Informacyjnym (STI).

Wybór funduszu

Oferta funduszy poszerza się niemal z tygodnia na tydzień. Wybór najodpowiedniejszego funduszu to znalezienie takiej formy inwestycji, która przyniesie maksymalny zysk przy najbardziej możliwym ograniczeniu ryzyka. I od ryzyka na jakie jesteśmy w stanie przystać powinniśmy zacząć analizę własnych oczekiwań.

Fundusze akcji

Wyniki funduszy akcyjnych są uzależnione nie tylko od przyjętej strategii, ale również umiejętności zarządzających, ich osobistych skłonności do ryzyka, rozwoju gospodarki, i co się z tym wiąże – koniunktury giełdowej. Są jednak mniej ryzykowne niż samodzielne inwestowanie w akcje.

Średnie opłaty pobierane przez TFI

Opłaty pobierane przez TFI

Fundusze alternatywne

Mogą inwestować w akcje, obligacje, papiery dłużne i w instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, akcje, waluty, bony, obligacje, stopy procentowe i surowce. Wykorzystują też krótką sprzedaż, polegającą na sprzedaniu pożyczonego papieru, np. akcji, a następnie odkupieniu jej po niższej cenie. Inwestorzy nie muszą więc sami zastanawiać się jak zdywersyfikować portfel, czy zainwestować w akcje, złoto czy w ropę. Jaki rynek przyniesie większy zysk: azjatycki czy południowoamerykański.

Fundusze funduszy

Zarządzający FoF-em dobiera do portfela fundusze, które inwestują na najbardziej perspektywicznych rynkach i osiągają najwyższe stopy zwrotu. Klienci FoF nie muszą więc śledzić koniunktury i samodzielnie podejmować decyzji dotyczących zmiany alokacji aktywów. Odpowiednim doborem jednostek zajmie się zarządzający.

Opłata manipulacyjna

Pieniądze są potrącane z kwoty wpłacanej na zakup jednostek, a to oznacza mniejszą początkową kwotę przeznaczoną na inwestycje.

Aktywnie czy pasywnie

Inwestować w fundusze powinno się zawsze długoterminowo. Można to jednak robić pasywnie lub aktywnie. Pasywne podejście polega na wyborze odpowiedniego funduszu, kupnie jego jednostek i trzymanie ich bez względu na zmiany koniunktury na rynku