Słownik finansowy: Z
Dostępne hasła

Zobowiązanie - słownik finansowy

Zobowiązanie

Zobowiązanie to zobligowanie się jednej ze stron umowy do wykonania danego świadczenia na rzecz drugiej strony w określonym czasie lub pod określonymi warunkami.

Zobowiązania kredytobiorców i banku

Bodaj najczęściej terminu „zobowiązanie” używa się w nawiązaniu do kredytu bankowego. Zaciągnięcie kredytu czy pożyczki oznacza posiadanie zobowiązania  wobec banku. Spłata zobowiązania następuje zwykle w comiesięcznych ratach, składających się z części kapitałowej (z tej części spłacana jest kwota zaciągniętego kredytu) i odsetkowej (stanowiącej wynagrodzenie banku). Zobowiązanie ustaje w momencie całkowitej spłaty kredytu przez dłużnika.

Z drugiej strony, każda lokata bankowa czy nawet środki na rachunku w banku są zobowiązaniem banku wobec deponenta (to kredyt udzielony bankowi). Po czasie trwania lokaty bank obliguje się je zwrócić, wraz z należnymi klientowi odsetkami. Banki mogą mieć zobowiązania także w stosunku do banku centralnego, przedsiębiorstw, a także sektora finansowego (m.in. innych banków) i budżetowego.

Inne zobowiązania banku

Istnieją też inne zobowiązania banków, które mogą dojść do skutku dopiero pod pewnymi warunkami. Przykładem jest gwarancja bankowa. To pisemne zobowiązanie się banku do zapłaty określonej sumy na rzecz beneficjenta (kontrahenta zleceniodawcy gwarancji) w przypadku, gdy nie zostaną wypełnione przez zleceniodawcę zobowiązania wobec swego kontrahenta (będące przedmiotem gwarancji). Przykładowo - w przypadku umowy gwarancji należytego wykonania kontraktu (zawartej przez bank z firmą A), bank zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz podmiotu zlecającego realizację umowy (firmy B) określonej sumy, gdyby wykonawca (czyli firma A - zleceniodawca gwarancji bankowej) nie wywiązał się z umowy.

Innym przykładem zobowiązania banku jest np. akredytywa, czyli pisemne zobowiązanie banku otwierającego akredytywę, wystawione na zlecenie importera, do wypłacenia lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty na rzecz eksportera po spełnieniu przez niego określonych warunków (zwykle - przekazanie dokumentów towaru).