Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Agencja Rynku Rolnego - słownik finansowy

Agencja Rynku Rolnego

ARR jest to państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, powołana w celu regulacji rynku rolnego i prowadzenia interwencyjnej polityki państwa. Od początku 2012 r. ma status agencji wykonawczej. Nadzór nad Agencją Rynku Rolnego sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów. Od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego posiada status unijnej agencji płatniczej i działa według prawodawstwa unijnego.

W skład Agencji Rynku Rolnego wchodzi centrala (usytuowana w Warszawie) oraz 16 oddziałów terenowych - jeden a każde województwo.

Zadania Agencji Rynku Rolnego

Wśród podstawowych zadań Agencji Rynku Rolnego znajduje się administrowanie środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Agencja wypłaca środki producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom. Realizuje m.in. dopłaty do materiału siewnego czy do prywatnego przechowywania produktów, a także program interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i ich przetworów. Wydaje decyzje administracyjne w zakresie uczestnictwa danych podmiotów w mechanizmach krajowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, obejmujących ogół przedsięwzięć w sektorze rolnym. Współpracuje z Komisją Europejską w zakresie realizowania Wspólnej Polityki Rolnej.  Agencja sprawdza także prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych i praw do produkcji określonych produktów. Monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych. Gromadzi i administruje danymi o rynkach rolnych i spożywczych. Ponadto

Agencja Rynku Rolnego pełni funkcję informacyjną - m.in. instruując o warunkach skorzystania z mechanizmów Unii Europejskiej oraz  przygotowując cykliczne analizy i prognozy dotyczące obecnej i przewidywanej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.