Fundusze funduszy

2008-02-07 00:00:00

Zarządzający FoF-em dobiera do portfela fundusze, które inwestują na najbardziej perspektywicznych rynkach i osiągają najwyższe stopy zwrotu. Klienci FoF nie muszą więc śledzić koniunktury i samodzielnie podejmować decyzji dotyczących zmiany alokacji aktywów. Odpowiednim doborem jednostek zajmie się zarządzający.

Trzeba jednak pamiętać, że FoF przy dobrej koniunkturze zawsze będzie notował gorsze wyniki od najlepszego funduszu na rynku, zwłaszcza gdy lider znacznie wyprzedzi konkurentów. W trakcie giełdowej korekty oszczędności będę jednak chronione przez ograniczenie inwestycji w jednostki funduszy akcyjnych.
Korzyścią wynikającą z inwestowania w FoF jest zwolnienie inwestora z 19-procentowego podatku Belki (podatku od zysków kapitałowych) przy przenoszeniu środków między funduszami parterowymi. Zyski po zmianach w ramach jednego FoF są więc reinwestowane bez uszczuplania ich o podatek. Nie ponosi się również dodatkowych opłat dystrybucyjnych. Są one pobierane tylko raz, przy otwarciu rejestru.

Propozycja dla niezdecydowanych

Na polskim rynku funduszy funduszy jest niewiele. Pierwszy taki produkt utworzył Skarbiec TFI. Jego klienci mają do wyboru dwie strategie: stabilnego wzrostu i akcyjną. Pierwsza jest realizowana przez Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych, druga przez Skarbiec-TOP Funduszy Akcji i Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych. Formułę FoF ma również UniMax zarządzane przez Union Investement TFI. Towarzystwo oferuje trzy strategie: dłużną, zrównoważoną i akcyjną. Między parasolem a funduszem funduszy można również umiejscowić PKO/Credit Suisse Strategicznej Alokacji, który swoje aktywa może inwestować we wszystkie fundusze i subfundusze zarządzane przez towarzystwo. Jest to propozycja dla wszystkich niezdecydowanych, jaką wybrać strategię lub ewentualnie, kiedy ją zmienić. W fundusze zagraniczne można inwestować kupując również jednostki ING FIO Rosja EUR oraz ING FIO Chiny i Indie USD, zarządzane przez ING TFI lub fundusze funduszy Millennium TFI.

Stabilnie lub agresywnie

Modelowy portfel Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych składa się w 60 proc. z jednostek funduszy obligacji, 5 proc. lokat bankowych i w 35 proc. funduszy akcji. Zarządzający może jednak zmieniać proporcje między poszczególnymi aktywami w zależności od koniunktury na rynku w granicach dopuszczalnych przez statut. Ryzyko związane z taką inwestycją jest więc umiarkowane.
Dla poszukujących wyższych dochodów, ale jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko i możliwość poniesienia ewentualnych strat, przeznaczony jest fundusz Skarbiec TOP Funduszy Akcji. Jego modelowy portfel składa się aż w 80 proc. z funduszy akcji, w 10 proc. z lokat i 10 proc. funduszy obligacji i rynku pieniężnego. Taka konstrukcja zapewnia wysoki potencjał wzrostu. Jednocześnie możliwość zmiany alokacji aktywów pozwala na minimalizowanie ryzyka. W czasie pogorszenia koniunktury na giełdzie, fundusz może bowiem ograniczyć inwestycje w jednostki funduszy akcyjnych nawet do 50 proc.
Opłata dystrybucyjna w Skarbiec-TOP Funduszy Akcji wynosi maksymalnie 5,5 proc., a w Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych 2,5 proc., opłata za zarządzanie w strategii akcyjnej wynosi 2,5 proc., a stabilnej 1,5 proc.

Zagraniczne rynki w jednym portfelu

Fundusze funduszy umożliwiają również inwestowanie na najbardziej perspektywicznych rynkach zagranicznych.
SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych inwestuje przede wszystkim w jednostki zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych oferowanych w Polsce. Modelowy portfel inwestycyjny zakłada inwestowanie 75 proc. w fundusze zagraniczne akcji, 15 proc. w akcje i polskie fundusze akcji, a 10 proc. w instrumenty dłużne i depozyty bankowe. Dzięki geograficznie zróżnicowanemu portfelowi, fundusz ogranicza ryzyko inwestycyjne. Jest to szczególnie istotne, gdy na jednym z rynków koniunktura okazuje się gorsza od oczekiwanej.
Pierwsza wpłata do funduszu wynosi minimum 100 zł, każda następna 50 zł. Wpłaty walutowe wynoszą zawsze nie mniej niż 1 tys. dolarów.
ING FIO Rosja EUR oraz ING FIO Chiny i Indie USD, denominowane odpowiednio w euro i dolarach, inwestują w fundusze inwestycyjne specjalizujące się w lokowaniu środków w akcje spółek rosyjskich oraz chińskich i indyjskich (w zależności od funduszu), takich firm zarządzających jak ABN Amro, Fidelity, ING, JP Morgan, Merrill Lynch, Pictet, Schroder, Templeton czy UBS.
Szeroką propozycję, obejmującą dziesięć funduszy: pięć denominowanych w euro i pięć w dolarach, ma Millennium TFI. Wszystkie inwestują w fundusze zagraniczne rekomendowane przez Wealth Management Central Unit - firmę z grupy Millennium BCP, która specjalizuje się w analizowaniu światowych funduszy inwestycyjnych i budowaniu portfeli opartych na ich jednostkach inwestycyjnych.
Minimalna wpłata do funduszy Millennium wynosi 1 tys. euro lub dolarów.

Zalety i wady FoF

Zalety

  • Dywersyfikacja ryzyka
  • Oszczędności podatkowe
  • Zmienna alokacja aktywów
  • Ograniczone ryzyko
  • Zysk na poziomie średniej rynkowej

Wady:

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam