Rynek pieniężny

2008-02-08 00:00:00

Banki posiadające nadwyżki środków odsprzedają je lub udzielają pożyczek innym bankom po określonej cenie, będącej kursem sprzedaży (średnioroczną stopą procentową). W Polsce dla złotowych depozytów międzybankowych stosuje się dwa wskaźniki WIBOR i WIBID.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to średnia cena za jaką bank gotowy jest udzielić pożyczki, czyli oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom. WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to średnia cena jaką bank jest skłonny zapłacić za pozyskany depozyt, czyli roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

Podstawowymi instrumentami rynku pieniężnego są: pożyczki na międzybankowym rynku pieniężnym, bony pieniężne i bony skarbowe, operacje otwartego rynku i bony komercyjne.
Bony pieniężne to krótkoterminowe papiery wartościowe o określonych nominałach i terminach wykupu emitowane przez bank centralny.

Bony skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministerstwo Finansów i umożliwiającymi zaciąganie krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym przez skarb państwa.
Operacje otwartego rynku są instrumentem oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny. Transakcje te mają wpływ na ilość pieniędzy w obiegu. Kupno papierów wartościowych powiększa aktywa banku centralnego i zwiększa obieg pieniądza, a sprzedaż zmniejsza aktywa banku centralnego i obieg pieniądza. Operacje otwartego rynku mają charakter aukcji przeprowadzanych raz w tygodniu, na których do przetargu stają banki będące dealerami rynku pieniężnego.

Bony komercyjne (commercial papers) są natomiast  krótkoterminowymi papierami wartościowymi, o terminie wykupu od trzech dni do trzech miesięcy, emitowanymi przez spółki.

Certyfikaty depozytowe to dokumenty wystawiane przez banki komercyjne na okaziciela. Potwierdzają złożenie depozytu o określonej wielkości i na określony czas w banku. Po tym czasie właściciel certyfikatu otrzymuje kwotę na jaką opiewa certyfikat z należnymi mu odsetkami.

Od sytuacji na rynku pieniężnym uzależniony jest zysk jaki przynoszą fundusze rynku pieniężnego. Inwestowanie na nim stanowi też zabezpieczenie portfela funduszy bardziej ryzykownych.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam