Fundusze alternatywne

2008-02-08 00:00:00

Mogą inwestować w akcje, obligacje, papiery dłużne i w instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, akcje, waluty, bony, obligacje, stopy procentowe i surowce. Wykorzystują też krótką sprzedaż, polegającą na sprzedaniu pożyczonego papieru, np. akcji, a następnie odkupieniu jej po niższej cenie. Inwestorzy nie muszą więc sami zastanawiać się jak zdywersyfikować portfel, czy zainwestować w akcje, złoto czy w ropę. Jaki rynek przyniesie większy zysk: azjatycki czy południowoamerykański.

Wyboru za nich dokonają zarządzający, którzy wyszukują najlepsze okazje inwestycyjne w zależności od koniunktury. I mają w tym swój interes, ponieważ ich zyski w dużym stopniu zależą od wyników funduszu. Taki sposób inwestowania wykorzystuje na polskim rynku Investors TFI i Opera TFI.

Fundusz za 40 tys. lub 3 grosze
W portfelu funduszu Opera FIZ zarządzanego przez Opera TFI są zarówno akcje polskie, jak i zagraniczne, inwestycje typu private equity, nieruchomości, towary i waluty. Kupując jeden certyfikat ma się więc zdywersyfikowany portfel zarówno w ramach lokat w poszczególne aktywa, jak i geograficznie. Fundusz inwestuje bowiem w Polsce, w Japonii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych oraz Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystując wszystkie okazje dla maksymalizacji zysków. Oferta przeznaczona jest dla zamożnych klientów. Minimalna inwestycja wymagała bowiem wpłaty minimum 40 tys. euro. Mniej zamożni nie pozostali jednak bez szans. Mogą kupić certyfikaty naśladującego strategię Opery FIZ funduszu Opera za 3 grosze FIZ, które są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Najważniejszy zysk
Opera TFI utworzyło również fundusz parasolowy Opera FIO, w skład którego wchodzą dwa subfundusze: Avista.pl i Universa.pl. Wpłacać do nich można już od 200 zł w Towarzystwie lub 500 zł, korzystając z platformy Internetowej Opera TFI.
Avista.pl jest subfunduszem papierów dłużnych, który inwestuje w obligacje Skarbu Państwa, wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw, instrumenty dłużne emitowane na rynkach rozwijających się oraz instrumenty pochodne oparte na papierach dłużnych. Może też wykorzystywać arbitraż, spekulację i hedging, czyli transakcje zabezpieczające. Subfundusz zapewnia szeroką dywersyfikację portfela inwestując na wielu rynkach - od Japonii poprzez Europę po Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. Równie szerokie spektrum lokat ma Subfundusz Opera Universa.pl, który inwestuje przede wszystkim w akcje. Universa.pl nie jest jednak typowym funduszem akcyjnym. Łączy raczej cechy funduszu hedgingowego i funduszu nastawionego na uzyskanie absolutnej stopy zwrotu bez względu na koniunkturę giełdową. Gdy rynek jest nieefektywny, może całkowicie wyjść z inwestycji w papiery udziałowe. Jego polityka inwestycyjna jest podobna strategii Avisty.pl, ale oba subfundusze różnią się stopniem ryzyka. W Universa.pl jest on bardzo wysoki.

Inwestycje bez ograniczeń
Alternatywne inwestycje preferuje również Investors TFI zarządzające funduszami zamkniętymi, specjalizującymi się w inwestowaniu w spółki wydobywcze, giełdy towarowe, surowce, kontrakty terminowe, akcje spółek zagranicznych, zwłaszcza azjatyckich i amerykańskich. Filozofią towarzystwa jest zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach.
Investor FIZ, którego certyfikaty notowane są na GPW, inwestuje na całym świecie, wykorzystując wszystkie dostępne instrumenty finansowe. Może ulokować do 100 proc. aktywów w akcjach, skarbowych papierach dłużnych, depozytach i do 20 proc. w depozytach zabezpieczających instrumenty pochodne: indeksy giełdowe, akcje, waluty, bony, obligacje, stopy procentowe, metale i energię. Zadaniem zarządzającego jest odpowiedni dobór aktywów w zależności od koniunktury. W czasie hossy inwestuje na giełdach całego świata, ale gdy przewiduje spadki może zredukować udział akcji w portfelu i zabezpieczyć go instrumentami pochodnymi. Może też wykorzystywać krótką sprzedaż.
Ofertę Investors TFI uzupełniają fundusze dedykowane wybranym rynkom: Investor Gold FIZ, inwestujący w metale szlachetne i spółki wydobywcze, Investor Bułgaria i Rumunia FIZ, którego nazwa mówi sama za siebie i Investor LBO FIZ inwestujący w spółki, które jeszcze nie są notowane na giełdzie.

Hedgingowy Superfund
Inwestycje w instrumenty pochodne i surowce zbliżają strategię funduszy zarządzanych przez Investors TFI i Opera TFI do funduszy hedgingowych. Ale tylko zbliżają. Jedynymi funduszami hedgingowymi działającymi w Polsce zarządza Superfund TFI.
Superfund TFI, należące do austriackiej firmy Superfund Asset Management Superfund, inwestuje w luksemburskie fundusze SICAV. W jego ramach klienci mają do wyboru trzy strategie inwestycyjne zróżnicowane pod względem oczekiwanych zysków i poziomu ryzyka. Dotychczas fundusze, zarządzane przez Superfund, skierowane były do klientów o zasobnych portfelach - minimalna wpłata wynosiła bowiem równowartość 40 tys. euro. Teraz inwestować w nich mogą wszyscy, ponieważ towarzystwo poszerzyło ofertę o fundusz, do którego minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej i plan systematycznego oszczędzania, do którego można wpłacać po 100 zł.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl