Co to jest TFI i fundusz inwestycyjny

2008-02-08 00:00:00

Rynek kapitałowy dzieli się na rynek pierwotny, na którym emitent sprzedaje nowe, emitowane papiery wartościowe inwestorom po tzw. cenie emisyjnej i rynek wtórny, na którym obrót odbywa się już bez udziału emitenta, po cenach ustalanych przez rynek.  
Rynek kapitałowy w powszechnym rozumieniu jest utożsamiany z rynkiem papierów wartościowych.
Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w obrocie znajdują się akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze zamknięte, prawa majątkowe, np. prawa poboru oraz instrumenty pochodne: opcje i kontrakty terminowe. Najpopularniejszymi papierami są akcje, które są prawami udziałowymi w kapitale akcyjnym firmy i obligacje, będące poświadczeniem pożyczenia pieniędzy w zamian za określony procent.
Konstrukcja pozostałych papierów jest już bardziej skomplikowana. Transakcją terminową jest bowiem umowa, w której dwie strony zobowiązują się do zawarcia transakcji w ustalonym czasie i po ustalonej cenie, dotyczącej przyszłej wartości instrumentu bazowego (np. indeksu, akcji, waluty). Natomiast opcje dają prawo do kupna (opcja call) lub prawo do sprzedaży (opcja put) instrumentu bazowego, np. akcji po ustalonej cenie w ustalonym okresie. Nabywca opcji za swoje prawo płaci sprzedawcy opcji (wystawcy) premię opcyjną (cenę opcji).

Na GPW notowane są również certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych, produkty strukturyzowane i jednostki indeksowe MW20, umożliwiające inwestycję równoważną zakupowi portfela akcji wchodzących w skład indeksu WIG20.
Instrumenty strukturyzowane są to produkty, których cena jest uzależniona od jednego lub kilku instrumentów bazowych. Instrumentami tymi mogą być kursy walutowe, stopy procentowe, ceny akcji, ceny towarów notowanych na giełdach towarowych lub indeksy giełdowe. Do produktów strukturyzowanych należą m.in. obligacje indeksowane.
W obrocie giełdowym znajdują się trzyletnie obligacje strukturyzowane powiązane z rynkami akcji, pieniężnym, towarowym oraz nieruchomości wyemitowane przez londyński oddział Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG jest również emitentem trzyletniej obligacji strukturyzowanej powiązanej z indeksem WIG20. db Obligacja WIG20 zapewnia ochronę początkowo zainwestowanego kapitału.

Obrót wszystkimi instrumentami finansowymi odbywa się na giełdzie na rynku podstawowym lub równoległym, w zależności od kryteriów spełnianych przez spółki i w jednym z dwóch systemów: jednolitym lub ciągłym. Sesje odbywają się w dni powszednie w godzinach 9.00 – 16.35.
Od sierpnia 2007 roku funkcjonuje również NewConnect – platforma obrotu dla młodych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, które ze względu na krótką historię działalności mają utrudniony dostęp do taniego finansowania.
Ceny papierów wartościowych na giełdzie są uzależnione od popytu i podaży. Na ich podstawie określa się kurs, po którym zawierane są transakcje. Koniunkturę na rynku odzwierciedlają indeksy giełdowe. GPW publikuje trzy główne indeksy cenowe: WIG20 indeks największych 20 spółek, mWIG40, obejmujący 40 firm średniej wielkości, sWIG80, czyli indeks 80 najmniejszych spółek i TechWIG, indeks spółek informatyczno-technologicznych. Koniunkturę odzwierciedlają również indeksy dochodowe, przy obliczaniu których bierze się pod uwagę dochód z tytułu dywidend i praw poboru: WIG, WIG-PL oraz subindeksy sektorowe. WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe, których wartość akcji w wolnym obrocie jest wyższa od 1 mln euro, a liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10 proc. Od koniunktury na GPW zależą wyniki wszystkich funduszy mieszanych i akcyjnych, inwestujących na polskim rynku.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam