Podział prawny

2008-02-09 00:00:00

Fundusze otwarte Najbardziej popularną formą funduszy działających na polskim rynku są fundusze otwarte, emitujące jednostki uczestnictwa. Liczba zarówno jednostek, jak i ich posiadaczy może być nieograniczona, co oznacza, że każdy może zostać inwestorem i właścicielem dowolnej liczby jednostek w każdym momencie.

Nie ma też ograniczeń dotyczących sprzedaży jednostek ‒ mogą być zarówno kupowane, jak i sprzedawane każdego dnia roboczego, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Wyceny jednostek przeprowadzane są również każdego dnia roboczego, ponieważ w te dni wyceniane są zarówno obligacje, jak i akcje, które są głównymi aktywami funduszy otwartych.  
Fundusze inwestycyjne otwarte prowadzą działalność zgodnie z prawem unijnym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, co pozwala im na prowadzenie działalności także na terytorium innych państw Unii Europejskiej.
Oddzielną grupa są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, których statuty mogą  ograniczyć krąg uczestników. Poszczególne SFIO mogą również wprowadzać dodatkowe warunki, w których uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa lub termin, w którym odkupienie to nastąpi.
W Polsce część funduszy specjalistycznych jest przeznaczona wyłącznie dla osób prawnych. Są również takie, które zostały utworzone tylko dla uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub osób, które deklarują długoterminowe oszczędzanie.

Fundusze zamknięte
Na zupełnie innych zasadach działają fundusze inwestycyjne zamknięte, które emitują certyfikaty inwestycyjne. Są to papiery wartościowe, których liczba, w odróżnieniu od liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, jest stała. Zmiana może następować jedynie w przypadku przeprowadzenia nowej emisji lub okresowego odkupu papierów od inwestorów. Fundusze zamknięte mogą inwestować środki w mniej płynne aktywa niż fundusze otwarte.
Do funduszy zamkniętych można przystępować tylko podczas  subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych lub kupując walory na rynku wtórnym (po okresie subskrypcji) – na Giełdzie Papierów Wartościowych, jeżeli będą tam notowane.
Kupno na rynku wtórnym jest możliwe tylko wówczas, gdy posiada się rachunek papierów wartościowych. Możliwości kupna i sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych są więc ograniczone. Wyceny certyfikatów funduszy zamkniętych mogą być przeprowadzane codziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc lub co kwartał, w zależności od ustaleń statutowych.  
Rynek funduszy inwestycyjnych reguluje Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl