Lista jest długa - sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego

2013-12-10 12:17:00

Wbrew temu, co twierdzą banki, wcale nie jest łatwo zaciągnąć kredyt hipoteczny. Wystarczy spojrzeć na listę niezbędnych dokumentów, by przekonać się, że samo ich skompletowanie będzie bardzo czasochłonne. Co muszą dostarczyć do banku osoby fizyczne, a co przedsiębiorcy?

Osoba fizyczna – dokumenty koniecznie potrzebne

Osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi przedłożyć w banku wypełniony wniosek kredytowy i dwa dokumenty tożsamości: dowód osobisty i np. paszport lub prawo jazdy. Wymagane będzie również zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach. Z reguły zaświadczenie takie musi wypełnić pracodawca na formularzu bankowym (można go otrzymać w oddziale banku lub wydrukować ze strony internetowej). Należy pamiętać, że dokument ten ważny jest jedynie 30 dni.

Obowiązkowy jest również pełen wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, z ostatnich trzech miesięcy. Wiele banków akceptuje wersję wyciągu pobraną z bankowości internetowej, o ile na dokumencie widnieje informacja, że jest wygenerowany elektronicznie i nie wymagana jest pieczątka i podpis.

Klient musi dostarczyć także PIT 37 za poprzedni rok (niektóre banki wymagają PIT-ów za dwa lata) z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentu lub z potwierdzeniem nadania listu poleconego.

Renciści starający się o kredyt hipoteczny przedstawiają ostatni odcinek renty wraz z decyzją o przyznaniu renty. Jeśli renta jest czasowa, spłata kredytu musi nastąpić przed końcem wypłacania renty.

I te, które mogą być konieczne

Wiele banków bardzo restrykcyjnie podchodzi do badania wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy i wymaga dodatkowych dokumentów. Możemy się więc natknąć na analityka, który poprosi nas jeszcze o świadectwa pracy, zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy, oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony lub aneks do umowy o pracę potwierdzający podwyżkę.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt hipoteczny są w dużo gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Lista dokumentów, które muszą dostarczyć do banku jest naprawdę bardzo długa.

Oprócz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nadaniu numerów NIP i REGON, niezaleganiu ze składkami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, znajdziemy tam również PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok obrachunkowy (w niektórych bankach dwa lata obrachunkowe) z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub potwierdzeniem nadania, PIT B (czyli załącznik PIT-u 36), wyciąg z rachunku firmowego za ostatni rok, wyciągi z księgi przychodów i rozchodów lub bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego, jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym, a nawet zestawienie wystawionych przez firmę faktur.

Liczba i rodzaj wymaganych dokumentów zależą w dużej mierze od prowadzonej działalności i od polityki banku. Przykładowo, osoby prowadzące działalność koncesjonowaną muszą dodatkowo przedstawić zezwolenie na jej prowadzenie.

Jeśli wydawało się, że to już koniec i kredyt jest w zasięgu ręki, to mamy złą informację, bo są jeszcze…

…dokumenty dotyczące nieruchomości

Osoby kupujące nieruchomość na rynku pierwotnym muszą dostarczyć do banku umowę przedwstępną z deweloperem, dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów, decyzję o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera.
Na szczęście, przy zakupie mieszkania lub domu od dewelopera, pakiet niezbędnych do kredytu dokumentów otrzymujemy od niego przy podpisywaniu umowy.

Trochę inny zestaw dokumentów należy przygotować w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym. W tej sytuacji niezbędna będzie umowa przedwstępna ze zbywcą, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, dokument potwierdzające prawo własności zbywcy, zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami. Potrzebne też będzie potwierdzenie wniesienia wkładu własnego w postaci wyciągu, dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu oraz operat szacunkowy, czyli bankowa wycena kupowanej nieruchomości.

Patrząc na tę listę należy się właściwie cieszyć, że nieruchomości na kredyt nie kupuje się codziennie…

Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam