O nieuczciwym parabanku dowiemy się z telewizyjnego spotu?

2014-02-18 10:14:00

Dotychczas o oszustwach tzw. „parabanków” słychać było w telewizji czy radiu zwykle dopiero wtedy, gdy wybuchała spora afera. Teraz jest szansa, aby ostrzeżenia przed nieuczciwymi firmami trafiały do Polaków szybciej. Regulują to zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie 17 stycznia br.

Bodaj najważniejszą zmianą w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym jest zobowiązanie Komisji Nadzoru Finansowego do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w artykułach którejś z szeregu ustaw regulujących rynek finansowy. Do aktów tych należą m.in. ustawa Prawo Bankowe, ustawa o usługach płatniczych czy ustawa o funduszach inwestycyjnych.

Przykładowymi sytuacjami, w przypadku wykrycia których Komisja Nadzoru Finansowego będzie zobligowana do poinformowania opinii publicznej, są np. używanie przez firmę nieposiadającą odpowiednich zezwoleń haseł takich jak np. „bank”, „kasa”, „usługi płatnicze”, „biuro usług płatniczych”, „instytucja płatnicza”, „fundusz inwestycyjny”, „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”, „tfi” w nazwie i informacjach reklamowych dla określenia swej działalności.

Podobnie zabronionym czynem jest prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób (tylko m.in. banki mogą to robić!), świadczenie usług płatniczych (np. prowadzenie rachunku osobistego, wykonywanie usług przelewów czy poleceń zapłaty itp. - mogą to robić tylko m.in. banki, SKOK-i, Poczta Polska czy tzw. biura usług płatniczych) czy lokowanie środków pieniężnych innych osób w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe (domena funduszy inwestycyjnych!).

Ostrzeżenia są publikowane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w sekcji „Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”. Podobne ostrzeżenia KNF zamieszczała już wcześniej, niemniej uregulowania prawne w tym zakresie były niejasne, co narażało Komisję na oskarżenia o przekraczanie swoich kompetencji. Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym rozwiązują ten problem.

Ustawa zobligowała także Komisję Nadzoru Finansowego do podejmowania działań w zakresie ochrony interesów uczestników rynku finansowego i informowania ich o funkcjonujących zagrożeniach. Szczególną formą tych działań mają być nieodpłatne ostrzeżenia i komunikaty w publicznym radiu i telewizji. Możliwe więc, że już niebawem o instytucji, na której ciążą podejrzenia o nieuczciwość, dowiemy się z mediów zanim jej zawierzymy.

Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński