Co musi zrobić najemca ubiegający się o dofinansowanie z MdM?

2014-01-13 14:52:00

Jeśli osoba ubiegająca się o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jednocześnie jest najemcą lokalu mieszkalnego, ma pewne obowiązki określone ustawowo. Niezastosowanie się do nich może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Jeśli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego (innego niż nabywane mieszkanie), to musi zobowiązać się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (czyli zawarcia ostatecznej umowy kupna nieruchomości). Zobowiązanie to, w formie pisemnej, należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z bankiem kredytującym, będzie kontrolował spełnianie warunków określonych w ustawie, do których realizacji zobowiązał się beneficjent programu MdM. Niewywiązanie się z obietnicy rozwiązania umowy najmu i opróżnienia najmowanego lokalu mieszkalnego może pociągnąć za sobą naprawdę poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Naruszenie warunków umowy stanowi istotną przesłankę nadużycia pomocy ze środków budżetu państwa. Tak istotną, że konsekwencje tego czynu reguluje kodeks karny. Niewykonanie zobowiązania rozwiązania umowy najmu w określonym czasie może zostać potraktowane jako „wyłudzenie” dofinansowania, co jest przestępstwem i podlega karze nawet 5-letniego pozbawienia wolności.

Co stanie się z dofinansowaniem z MdM w przypadku prawomocnego skazania nabywcy za przestępstwo określone w artykule 297 Kodeksu Karnego, regulującym powyżej opisaną sytuację? Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu kwoty otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi (aktualnie 13 proc. w skali roku) naliczonymi począwszy od dnia wypłaty przez bank kwoty kredytu. Kredytobiorca zwraca środki do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (z którego płynie finansowe wsparcie) za pośrednictwem banku kredytującego.

Ustawa konstytuująca program Mieszkanie dla Młodych reguluje także sytuację, gdy nabywca lokalu użytkował go jeszcze przed przeniesieniem na niego praw własności. Jeśli dzieje się to na podstawie umowy najmu z deweloperem (czy inną osobą, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), a pierwsze zasiedlenie miało miejsce najwcześniej w 2013 r., to taka osoba także może skorzystać z dofinansowania wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam