Bank BGŻ: pozytywne wyniki sprzedaży kredytu Agro Ekspres

2010-05-07 19:14:49

Agro Ekspres jest kredytem w rachunku bieżącym w postaci linii kredytowej udzielanym rolnikom będącym właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych.

Kredyt przyznawany jest rolnikom szybko i według przejrzystych zasad, które klient zna już na etapie składania wniosku. Zasady te nie ulegają zmianą w trakcie trwania umowy kredytu, która zawierana może być aż do 5 lat.
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej. Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 milion złotych. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego lub spłatę zadłużenia w innych bankach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam